« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Neformalusis ugdymas » Renginiai » 2017-2018 m.m. renginiai »

Ekologišką aplinką kiek­vie­nas privalo pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs

2018-03-05
Ekologišką aplinką kiek­vie­nas privalo pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs

Vasario 21 d. Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je vy­ko VI  Tė­vo Jur­gio Amb­ro­zi­jaus (Amb­ra­zie­jaus) Pabrėžos var­do moks­li­nin­kų, mo­ky­to­jų, dva­si­nin­kų ir mo­ki­nių kon­fe­ren­ci­ja „Žmo­gaus eko­lo­gi­ja“, kurioje   da­ly­va­vo 44 pra­ne­šė­jai iš Šiau­lių, Tau­ra­gės, Vil­niaus, Kauno, Kuršėnų, Akmenės, Kražių. Prista­ty­ta per 35 pra­ne­ši­mus.

Apie J. A. Pab­rė­žos pa­li­ki­mą kal­bė­jęs pran­ciš­ko­nų kunigas Severino Holocher OFM  pa­brė­žė, kad žmogaus  eko­lo­gi­ja pra­si­de­da nuo žmo­gaus vi­di­nės har­mo­ni­jos. Apie žmo­gaus eko­lo­gi­ją, me­ni­nin­ko    aki­mis, pa­sa­ko­jo Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė Monika Šaltytė. Jos pranešimas buvo apie tai, kaip vaikas gali ir net turi auklėti savo tėvus. Kon­fe­ren­ci­jo­je analizuotos te­mos apė­mė savanorystės, fi­zi­nės ir emo­ci­nės svei­ka­tos sri­tis, gi­lin­ta­si į kal­bos, tech­no­lo­gijų vaidmenį kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, kal­bė­ta apie kū­ry­biš­ku­mo svar­bą ug­dant ap­lin­ko­sau­gi­nius ir eko­lo­gi­nius įgū­džius, gam­ta­moks­li­nių kom­pe­ten­ci­jų for­ma­vi­mą. Ar tikrai pasitikėjimas savimi – raktas į laimingesnį gyvenimą? Į šį klausimą padėjo atsakyti Edita Mikalauskienė, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos psichologė. Šiau­lių uni­ver­si­te­to ap­lin­ko­ty­ros ka­ted­ros daktaras, lek­to­rius Mar­ty­nas Kaz­laus­kas pristatė daug kam negirdėtus, neatpažįstamus titnagdumblius, pateikė informaciją apie jų panaudojimą. Šiaulių universiteto daktarė, docentė Ilona Kerienė skaitė pranešimą apie biologiškai naudingus ir žalingus junginius grikiuose. Europos savanorių tarnybos savanoris Paul Muller supažindino konferencijos dalyvius su ekologinių problemų sprendimo būdais Austrijoje.

Taigi konferenciją galima apibendrinti vienu teiginiu – labai svar­bu, kad ekologišką aplinką  kiek­vie­nas pra­dė­tų kur­ti nuo sa­vęs.

Kristina Muraškienė, biologijos mokytoja