Naujienos

Priėmimas

2020-01-07

IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 27 1 d.

3. Prašymai priimami iš visų pageidaujančių mokytis Didždvario gimnazijoje.

4. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       4.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       4.2.  kuris lanko vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį „Šėltinis“;

       4.3. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

5. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       5.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d. (pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val.);

       5.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       5.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

6. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       6.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       6.2. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje;

       6.3. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       6.4. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       6.5. mokiniai, kurių ugdymosi vidurkis yra aukštesnis;

       6.6. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

7. Mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

8. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

9. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

      9.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

      9.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

10. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

      10.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

      10.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

      10.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

11. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

12. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

13.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       13.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

14. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       14.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       14.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       14.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       14.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

15. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       15.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 2 d.;

       15.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       15.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

17. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

18.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

Prašymų formos:

Efektyviausios priemonės koronaviruso prevencijai

Efektyviausios priemonės koronaviruso prevencijai

2020-02-26

Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų),14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu.

Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į NVSC, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 852 124098
el. paštu info@nvsc.lt
arba užpildant formą

 

DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE LANKĖSI KINIJOJE IR ŠIAURĖS ITALIJOJE

TBDP

2020-01-23

Dėmesio!

2020-02-25

Aš Lietuvos pilietis

Aš Lietuvos pilietis

2020-02-25

Vasario 12 d. II kl. mokiniai turėjo neeilinę pilietiškumo pamoką „Aš - Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“, kurios tikslas - stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai bei dalyvavimo galimybes viešojo valdymo procesuose. Pagrindinis uždavinys - ugdant esmines (asmenines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo, socialines, pažinimo, mokėjimo mokytis) ir dalykines (žinių ir supratimo, gebėjimų ir vertybinių nuostatų) kompetencijas, didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą, suteikiant žinių apie bendruomenės pažinimą ir tyrinėjimą; dalyvavimą ir pokyčių inicijavimą bendruomenėje; socialinių ryšių kūrimą ir palaikymą bei skatinti jaunuolių nepakantumą korupcijai visose srityse.

Pamokos pabaigoje kiekviena klasė kūrė plakatą „Jaunojo Lietuvos piliečio pasižadėjimas“. Smagu skaityti gimnazistų pasižadėjimus: puoselėsiu tradicijas, daugiau savanoriausiu, neemigruosiu, pakelsiu šiukšlę, saugosiu gamtą, pagaliau išmoksiu tautinę giesmę ir kt.

 

Istorijos olimpiada

Istorijos olimpiada

2020-02-25

Vasario 11 d. Didždvario gimnazijoje vyko II-IV kl. mokinių istorijos olimpiada (mokyklos etapas).

Mokyk(is) muziejuje: ar įmanoma mokytis anglų kalbos dailės galerijoje?

Mokyk(is) muziejuje: ar įmanoma mokytis anglų kalbos dailės galerijoje?

2020-02-25

Lietuvos jūrų muziejus organizuoja 4 dalių mokymo(si) ciklą „MOKYTIS MUZIEJUJE”, kurio pagrindas – kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas. Šio bendradarbiavimo siekis – mokytojo ir Lietuvos jūrų muziejaus kartu paruoštos bendrojo ugdymo programą atitinkančios pamokos bei pamokų turinį lydinti metodinė medžiaga, sukurtų pamokų prieinamumas visiems Lietuvos mokytojams. 

Į pirmąjį  susitikimą „ATRASK BENDRADARBIAVIMO DŽIAUGSMĄ. Gerosios patirties sklaida” vasario 17 d. buvome pakviestos kartu su Ernesta Šimkiene, Šiaulių dailės galerijos kultūrinių renginių ir parodų kuratore, l. e. p. direktore, pasidalinti sėkminga mokyklos ir galerijos bendradarbiavimo patirtimi. Šiais mokslo metais Didždvario gimnazijos antrokų (IIM, IIP kl.) anglų kalbos pamokos tema „Kas yra menas?“ vyko Šiaulių dailės galerijoje. 

Nauja erdvė ir teritorija visuomet yra tam tikras iššūkis, nauja patirtis ir savęs atradimas. Šių dienų mokymasis nebegali užsidaryti (greičiausiai niekada ir negalėjo) tik mokyklose. Jis vyksta visą gyvenimą nuolat mokantis, o realios patirtys tai tik sustiprina. Pamokos muziejuje ar galerijoje reikalauja kūrybinių pastangų iš mokytojų, mokinių ir muziejų bei galerijų darbuotojų. Neįprasta pamokos erdvė ir formatas yra sudėtingas ir tuo pačiu įdomus iššūkis, todėl verta žengti žingsnį už mokyklos ribų, atrandant naują pažinimo ir patyrimo būdą.

Diena, praleista Klaipėdoje, buvo labai naudinga. Mes turėjome progą pabendrauti su bendraminčiais: pasidalinti pamokų kitoje erdvėje patirtimi, aptarti jų naudą ir aktualumą. Ar įmanoma mokytis anglų kalbą  (ir ne tik) galerijoje? Mūsų atsakymas – TAIP. Ir tai yra labai įdomu.

Anglų kalbos mokytoja Alla Chvostova

Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos žinovas

2020-02-25

Vasario 12 d. gimnazistai turėjo galimybę pademonstruoti turimas žinias apie savo šalies istoriją Nacionaliniame Lietuvos istorijos žinovo konkurse.

Konferencija „Žmogaus ekologija“

Konferencija „Žmogaus ekologija“

2020-01-20

2020 m. vasario 18 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejus) Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių VIII-oji metodinė praktinė konferencija „Žmogaus ekologija“.

Metodinės-praktinės konferencijos probleminės temos:

  • Šiuolaikinio žmogaus dvasingumas;
  • Žmogaus sveikata ir aplinkosaugos problemos;
  • Žmogaus aplinkos tyrimai, identifikuojantys problemas ir problemų sprendimo būdai;
  • Šiuolaikinių mokslų integracija akcentuojanti žmogaus aplinkos pokyčių ir gyvenimo kokybės problemas;
  • Aplinkos tyrinamieji darbai, eksperimentai.

Darbo formos: pranešimai, stendiniai ir video pranešimai, diskusijos.

 

 

Konferencija

Konferencija

2020-02-17

Vasario 17 d. Didždvario gimnazijoje vyko XVI matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė konferencija „Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“.

Nuotraukos: Mariaus Sketersko

            

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale