Naujienos

NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) ATMINTINĖ MOKINIAMS, JŲ TĖVELIAMS, PEDAGOGAMS

2020-03-23
 1. Perskaitykime ir vykdykime „Ugdymo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu Šiaulių Didždvario gimnazijoje“.
 2. Nuotolinis mokymas(is) – tai visiems mums naujas mokymo(si) būdas, tad nestresuokime, nepykime, jei kas ir nepavyksta. Ieškokime sprendimo būdų kartu!
 3. Nuotolinio mokymos(i) sėkmė ir kokybė priklausys nuo mūsų sugebėjimo bendradarbiauti, susitarti, nuo sąžiningai, savarankiškai ir laiku atliekamų užduočių ir laiku suteikto grįžtamojo ryšio (paaiškinimo, kas padaryta gerai, o ką reikėtų tobulinti).
 4. Laikykimės dienotvarkės: kai vyksta pamoka virtualioje mokymosi aplinkoje, mokykimės, bendraukime su mokytoju, bendraklasiais, savarankiškam darbui skirtas užduotis atlikime mums patogiu laiku, po pietų –  ilsėkimės, sveikai maitinkimės, sportuokime.
 5. Laikykimės bendravimo virtualioje erdvėje kultūros! Būkime mandagūs!
 6. Fotografuoti ir filmuoti virtualias pamokas draudžiama!
 7. Sekime informaciją Tamo dienyne ir gimnazijos internetinėje svetainėje.
 8. Kilus klausimams, problemoms, kreipkimės į šiuos asmenis:
 • Dėl darbo su virtualiomis mokymosi aplinkomis

I kl. mokinius, jų tėvus konsultuos IT mokytoja Kristina Rimkuvienė, el p. kristina.rimkuviene@dg.su.lt;

II kl. mokinius, jų tėvus – IT mokytojas Marius Sketerskas, el.p. marius.sketerskas@gmail.com;   

III–IV kl. mokinius ir pedagogus – IT mokytoja Daiva Bukelytė, el. p. daivaib@gmail.com.

 • Dėl pedagoginės pagalbos teikimo

Gamtos m., matematikos, IT mokytojus konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė, el. p. roma@dg,su.lt;

Lietuvių k., socialinių m., užsienio k. (vokiečių, rusų, prancūzų) mokytojus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė, el. p. audrasa@dg.su.lt;

Fizinio ugdymo, dailės, muzikos, technologijų, neformaliojo švietimo pedagogus – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

Anglų k. mokytojus – anglų k. mokytoja Rūta Alminienė, el.p. rutaal@dg.su.lt;

TBDP mokytojus  – TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 • Dėl socialinės, emocinės pagalbos teikimo

I kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Danguolė Kukla, el. p. dakukla@gmail.com;

II kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Oksana Lukšaitė, el. p. oksalu@dg.su.lt;

III, TB1 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Jurgita Dembinskienė, el. p. jurgita.dembinskiene@dg.su.lt;

IV, TB2 kl. mokinius ir jų tėvus – kuratorė Julija Muningienė, el. p. muningiene@dg.su.lt).

VGK (Vaiko gerovės komisijos) pirmininkė Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt;

socialinė pedagogė Danguolė Naraveckienė, el. p. dnaraveckiene@gmail.com;

profesijos patarėja Laimutė Vielikėnienė, el. p. vielikeniene@gmail.com.

 • Priėmimo į gimnaziją klausimais

Pageidaujančius mokytis konsultuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė, el. p. daivatr@dg.su.lt ir TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė, el. p. rima@dg.su.lt.

 

TBDP

2020-01-23

Dėl paskelbto karantino mieste, balandžio 4 d. numatytas anglų k. ir matematikos žinių patikrinimas mokiniams, ketinantiems mokytis TB DP atidedamas. Kita data bus skelbiama pagal galimybes. 

 

Priėmimas

2020-02-25

DĖMESIO!

Dėl paskelbto koronaviruso karantino mokykla uždaryta.

Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją (kartu su kitais dokumentais) teikiami el. paštu didzdvaris@dg.su.lt

Telefonas pasiteiravimui ir informacijai 861432930


Dėl paskelbto karantino mieste, balandžio 4 d. numatytas anglų k. ir matematikos žinių patikrinimas mokiniams, ketinantiems mokytis TB DP atidedamas. Kita data bus skelbiama pagal galimybes. 


IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 27 d.

3. Prašymai priimami iš visų pageidaujančių mokytis Didždvario gimnazijoje.

4. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       4.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       4.2.  kuris lanko vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį „Šėltinis“;

       4.3. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

5. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       5.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d. (pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val.);

       5.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       5.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

6. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       6.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       6.2. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje;

       6.3. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       6.4. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       6.5. mokiniai, kurių ugdymosi vidurkis yra aukštesnis;

       6.6. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

7. Mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

8. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

9. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

      9.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

      9.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

10. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

      10.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

      10.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

      10.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

11. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

12. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

13.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       13.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

14. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       14.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       14.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       14.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       14.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

15. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       15.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 2 d.;

       15.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       15.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

17. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

18.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

Prašymų formos:

Koronaviruso prevencija

Koronaviruso prevencija

2020-02-26

 

 

 

 

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA APIE KORONA VIRUSĄ

KĄ SVARBU ŽINOTI ŠIAULIEČIAMS DĖL KORONA VIRUSO?

REKOMENDACIJOS RANKŲ HIGIENAI

 

Daugiau informacijos dėl koronaviruso:

Karštoji koronaviruso linija 1808, elektroninis paštas koronavirusas@sam.lt

P. Višinskio viešoji biblioteka

P. Višinskio viešoji biblioteka

2020-03-28

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos svetainėje paskelbtos veiklos, aktualios mokiniams ir jų tėveliams. Biblioteka kviečia mokinius pamokų pertraukų namuose metu dalyvauti kūrybiniuose konkursuose, išmėginti savo žinias ir jėgas viktorinose.

 

Komiksų kūrimo konkursas „Kūrybiškumo virusas“:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/naujienos/kvieciame-dalyvauti-konkurse-kurybiskumo-virusas/

Piešinių kūrimo konkursas „Skaitomanų bumas: už(si)kurk skaitymo variklį“:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/biblioteka-skelbia-piesiniu-konkursa/

Virtuali „Kahoot“ viktorina:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/naujienos/kvieciame-kasdien-dalyvauti-virtualioje-kahoot-viktorinoje/

Skaitmeninės savaitės transliacijos:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/skaitmenine-savaite-2020-transliacijos/

Skaitmeninio raštingumo mokymai savarankiškai:

https://www.biblioteka.smsvb.lt/renginiai/kvieciame-skaitmeninio-rastingumo-mokytis-savarankiskai/

Kovo 11-oji

Kovo 11-oji

2020-03-06

Prieš 30 metų Kovo 11-ąją žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę pasklido po visą pasaulį. Šiandien mes tvirtai sakome – norime visada būti laisvi, kad galėtume nevaržomai sakyti tai, ką galvojame. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo Valstybę ir patys esame už ją atsakingi.

Lietuvos Nepriklausomybės gimtadienį minėjome kartu giedodami Tautinę giesmę!

Nuotraukos: Mariam Zakaryan

Jungtis, atrasti, kurti kartu

Jungtis, atrasti, kurti kartu

2020-03-10

Šiaulių Didždvario gimnazija kartu su nevyriausybinės organizacijos „Union Georgian Youth For Europe“ jaunuoliais 2020 m. vasario 16–20 d. įgyvendino Erasmus+ programos Jaunimo mainų projektą „Connect. Discover. Create“. 14 Lietuvos ir 14 Sakartvelo atstovų gilinosi į socialinio verslo specifiką, analizavo jo daromą įtaką vietos bendruomenėms. Mainų metu jaunuoliai lankėsi Vaikų dienos namuose „TikTu“, Šiaulių jaunųjų technikų centre, susitiko su jaunuoliais, kuriančiais socialinį verslą (šokio zumba mokytoja Kornelija Lukyte, „Molio laboratorijos“ savanore Marija Muningyte). Vilniuje projekto dalyviai susipažino su organizacijos „Pirmas Blynas“ įkūrėju Tim van Wijk, darbuotojais, kartu su socialinio verslo „Lobių dirbtuvės“ lankytojais gamino dirbinius iš medienos.

Projekto metu jaunimas atliko užduotis, skirtas susipažinti ir grupėms suformuoti, dalyvavo įvairiuose užsiėmimuose, gilinosi į socialinio verslo kūrimo specifiką, diskutavo, ko reikia socialinio verslo sėkmei, aptarė moralinius verslo aspektus. Be to, naudodami „Lego serious play“ metodiką modeliavo vietos bendruomenių problemų sprendimus, kūrė socialinio verslo planus. Vakarus jaunuoliai skyrė neformaliam bendravimui: pristatė savo šalį, jos kultūrą, tradicinius patiekalus, turėjo galimybę susitikti su tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“ atstovais ir išmokti kelis lietuvių liaudies šokius.

Tikime, jog jaunimo mainų metu įgyta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis, surengti susitikimai su socialinio verslo atstovais, jų įkvepiantys sėkmės pavyzdžiai darys teigiamą poveikį projekto dalyviams, jie taps labiau pilietiški ir socialiai atsakingi. 

Sonata Dedūraitė, Ugdymo stebėsenos poskyrio vedėja

Jau paaiškėjo nuotraukų konkurso „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ laimėtojai

Jau paaiškėjo nuotraukų konkurso „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ laimėtojai

2020-03-17

Jau antri metai Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja dvejų metų Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3) STEAM kontekste. Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija).
Partnerių iš Čekijos Gymnazium Teplice  mokyklos organizuojamas konkursas vyko visose keturiose projekto mokyklose. Iš kiekvienos mokyklos buvo atrinktos penkios geriausios nuotraukos ir pateiktos tarptautiniam balsavimui, kuris vyko 2020 m. vasario 22–27 d.

Iš viso balsavime dalyvavo 1159 žmonių (daugiausiai balsavo iš Ispanijos – 527 balsai).

Dėkojame III kl. mokiniams – Justinai Širiakovaitei, Viltautei Tamašuitytei, Evai Buitvidaitei, Eldarui Čikalovui, Žygimantui Jasinskui – už nuotraukas, pateiktas konkursui.

Taip pat dėkojame gimnazijos profesijos patarėjai Laimutei Vielikėnienei už mokiniams organizuotą išvyką į UAB „ROL Lithuania“.

Finalistų nuotraukos

Geriausia nuotrauka iš Lietuvos „Do You Know How it Works?“, autorė Justina Širiakovaitė.

I vieta The Future Is Here (Nr.1) - Enrique García Pozo, ES (260 votes)

II vieta The Heart of Engine (Nr. 11) – Anna Macková, CZ (189 votes)

III vieta Life in Plastic, It´s Fantastic (Nr. 18) – Karolína Uhlířová, CZ (131 votes).

Daugiau projekto tinklalapyje http://mesi4.eu

 

Pagarba gimtajai kalbai

Pagarba gimtajai kalbai

2020-03-09
Vasario 28 d. dvylika raštingiausių gimnazijos mokinių dalyvavo Nacionalinio diktanto konkurse, kurio tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai. Šis renginys organizuojamas jau tryliktą kartą, tad pasitikrinti raštingumo įgūdžius kai kurie gimnazistai atėjo ne pirmą sykį. Šiemet teko rašyti prozininkės, publicistės ir poetės Birutės Jonuškaitės tekstą „Milinė“ (Nacionalinio diktanto organizatoriai pakvietė autorę parašyti tekstą specialiai konkursui). Nelengvą skyrybos požiūriu tekstą visi mokiniai rašė labai susikaupę, tačiau geriausiai pasisekė Austėjai Penkauskaitei ir Medui Radišauskui . 
Susidomėję diktantu gali tekstą rasti svetainėje www.diktantas.lt 
 
Lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Valančienė
 

            

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale