Naujienos

Gimnazijos 120-ies metų istorija

Gimnazijos 120-ies metų istorija

2018-03-14

2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazija švenčia 120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių miesto gimnazijų, garsėjanti ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovatyvumu, draugiškos saviraiškos ir saviugdos aplinkos kūrimu, visuomeniškumu.

 

 

„Find your niche and be the best at it“

„Find your niche and be the best at it“

2018-03-14
Kovo 2 d. į gimnaziją buvo atvykęs Martynas Jaugelavičius, kuris baigė Didždvario gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato programą, šiuo metu studijuoja ISM vadybos ir ekonomikos universitete ir yra gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato Alumni klubo prezidentas. Jis antrokams vedė paskaitą, kaip nepasiduoti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų, įvardijo TB programos privalumus. 
Martynas mokinius sužavėjo savo bendravimu, nes ne kartą salė smagiai juokėsi – pristatymas buvo išties nuotaikingas, įdomus ir interaktyvus. Jis pasakojo apie tai, kad neklausė kitų patarimų, nepildė tėvų svajonių, o siekė savo užsibrėžto tikslo ir darė tai, kas jam patiko. Vaikinas mokinius įkvėpė surizikuoti bent kartą gyvenime, negyventi kitų gyvenimo, nedaryti to, ką daro visi, atrasti save ir užsiimti tuo, ką iš tikrųjų mėgsti. Visiems įsiminė Martyno  žodžiai: „Find your niche and be the best at it“ („Atrask savo mėgstamą sritį ir būk joje geriausias“).
Martynas kalbėjo ir apie TB programos pliusus. Jis ragino išbandyti šią programą, nes mokydamasis įgyji neįkainojamos  patirties, kuri labai palengvina mokymąsi universitete. Jo manymu, didžiulis TB programos pliusas – tai užsimezgęs ryšys su bendraklasiais, kuris  išlieka ir baigus mokyklą. 
Gimnazistai liko dėkingi Martynui už jo įkvepiantį pristatymą. Pasak antrokų, ši pamoka jiems buvo prasminga, naudinga, privertusi ne vieną jų susimąstyti.
 

Tiksliųjų mokslų savaitė

2018-03-09

Kovo 12-16 d. gimnazijoje skelbiama Tiksliųjų mokslų savaitė.

Renginiai

Sveikiname!

2018-03-12

Šiaulių miesto dailės olimpiadoje  gimnazijos mokinė Goda Kulnytė (IIId kl.) laimėjo II vietą. Šiuo metu mergina ruošiasi šalies dailės olimpiadai „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“, kuri vyks Trakuose.

Ir aš šimtmečio herojus

Ir aš šimtmečio herojus

2018-03-12

Kovo 15 d. 12.30 val. Didždvario gimnazijoje vyks apskritojo stalo diskusija „Ir aš šimtmečio herojus“.

Programa

Sveikiname!

2018-03-13
Sveikiname Šiaulių regiono raštingumo konkurso nugalėtojus!
  • Agnė Babrauskaitė II kl. grupėje laimėjo I vietą (mokytoja Janina Dombrovskienė)
  • Vaiva Šiuparytė III kl. grupėje laimėjo II vietą (mokytoja Jolanta Valančienė)
Ekologišką aplinką kiek­vie­nas privalo pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs

Ekologišką aplinką kiek­vie­nas privalo pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs

2018-03-05

Vasario 21 d. Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je vy­ko VI  Tė­vo Jur­gio Amb­ro­zi­jaus (Amb­ra­zie­jaus) Pabrėžos var­do moks­li­nin­kų, mo­ky­to­jų, dva­si­nin­kų ir mo­ki­nių kon­fe­ren­ci­ja „Žmo­gaus eko­lo­gi­ja“, kurioje   da­ly­va­vo 44 pra­ne­šė­jai iš Šiau­lių, Tau­ra­gės, Vil­niaus, Kauno, Kuršėnų, Akmenės, Kražių. Prista­ty­ta per 35 pra­ne­ši­mus.

Apie J. A. Pab­rė­žos pa­li­ki­mą kal­bė­jęs pran­ciš­ko­nų kunigas Severino Holocher OFM  pa­brė­žė, kad žmogaus  eko­lo­gi­ja pra­si­de­da nuo žmo­gaus vi­di­nės har­mo­ni­jos. Apie žmo­gaus eko­lo­gi­ją, me­ni­nin­ko    aki­mis, pa­sa­ko­jo Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė Monika Šaltytė. Jos pranešimas buvo apie tai, kaip vaikas gali ir net turi auklėti savo tėvus. Kon­fe­ren­ci­jo­je analizuotos te­mos apė­mė savanorystės, fi­zi­nės ir emo­ci­nės svei­ka­tos sri­tis, gi­lin­ta­si į kal­bos, tech­no­lo­gijų vaidmenį kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, kal­bė­ta apie kū­ry­biš­ku­mo svar­bą ug­dant ap­lin­ko­sau­gi­nius ir eko­lo­gi­nius įgū­džius, gam­ta­moks­li­nių kom­pe­ten­ci­jų for­ma­vi­mą. Ar tikrai pasitikėjimas savimi – raktas į laimingesnį gyvenimą? Į šį klausimą padėjo atsakyti Edita Mikalauskienė, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos psichologė. Šiau­lių uni­ver­si­te­to ap­lin­ko­ty­ros ka­ted­ros daktaras, lek­to­rius Mar­ty­nas Kaz­laus­kas pristatė daug kam negirdėtus, neatpažįstamus titnagdumblius, pateikė informaciją apie jų panaudojimą. Šiaulių universiteto daktarė, docentė Ilona Kerienė skaitė pranešimą apie biologiškai naudingus ir žalingus junginius grikiuose. Europos savanorių tarnybos savanoris Paul Muller supažindino konferencijos dalyvius su ekologinių problemų sprendimo būdais Austrijoje.

Taigi konferenciją galima apibendrinti vienu teiginiu – labai svar­bu, kad ekologišką aplinką  kiek­vie­nas pra­dė­tų kur­ti nuo sa­vęs.

Kai mokytojai tapo mokiniais...

Kai mokytojai tapo mokiniais...

2018-03-05
Vasario 22 d., kai už lango spaudė didžiulis šaltis, kai mokiniai ilsėjosi, nes vis dar tęsėsi žiemos atostogos, mokytojai tapo mokiniais. Tai buvo gerosios patirties sklaidos diena „Kolega kolegai: mokomės vieni iš kitų“. Keturios gimnazijos pedagogų grupės-„klasės“ turėjo po keturias pamokas, kurias organizavo keturios kolegės: lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Janina Dombrovskienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė Kristina Urbonienė, IT mokytoja ekspertė Daiva Bukelytė ir psichologė Rūta Nagelienė. Patekę į lietuvių kalbos ir literatūros pamoką, kolegos praktiškai susipažino su interpretacijos galimybėmis – teko analizuoti Just. Marcinkevičiaus ir G. Grajausko tekstus, patiems panirti į poezijos labirintus ir net kurti ketureilius. Anglų kalbos mokytoja K. Urbonienė visus sudomino „žemėlapių pasakojimais“, kurie kuriami naudojant ArcGIS debesų platformą. Kiekvienam teko kurti savo dėstomo dalyko žemėlapį pasirinkta tema. Dabar belieka tuos įgūdžius gilinti ir taikyti darbe. IT mokytoja D. Bukelytė kvietė dirbti su Google bendrintais dokumentais: redaguoti tekstus,  komentuoti mokinių namų darbus, palaikyti glaudų ryšį tarp mokytojo ir mokinio veiklos. Užsiėmimo pabaigoje buvo demonstruota, kaip Google formą taikyti pamokoje refleksijai. Kad pamokose tarp mokinių ir mokytojų vyrautų teigiamas mikroklimatas, tolerancija, psichologė R. Nagelienė siūlė atkreipti dėmesį į emocijų atpažinimą, puoselėti empatiją. Ši pamoka leido kiekvienam prisiminti konkrečias situacijas pamokose,  jas išnagrinėti per emocijų prizmę. Po pamokų visi „mokiniai“ ir mokytojai susirinko į aktų salę aptarti rezultatų. Buvo smagu girdėti, kai mokytojai gyrė vienas grupes už kūrybiškumą, kitas – už smalsumą, motyvaciją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė dėkojo mokytojoms už atsakingumą, iniciatyvumą dalijantis gerąja darbo patirtimi. Pamokos neprailgo, pasitikrintos žinios ir gebėjimai, įgyta nauja patirtis - vadinasi, lūkesčiai  įgyvendinti.
 

         

 

Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188, LT- 76299 Šiauliai. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas: 190531375. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Šiaulių filiale