« Atgal
Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra dvejų paskutiniųjų vidurinės mokyklos metų (11 – 12 klasės) ugdymo programa, skirta 16–19 metų mokiniams. Aukšti akademiniai reikalavimai, subalansuotas ugdymo planas, baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.
 
UGDYMO PROGRAMA
TB diplomo ugdymo programą rengia Tarptautinio bakalaureato organizacija. Programą sudaro 6 dalykų grupės: 1) gimtoji kalba, 2) užsienio kalbos, 3) socialiniai mokslai, 4) gamtos mokslai, 5) matematikos ir kompiuterių mokslai, 6) pasirenkamieji dalykai.
 
Mokinys privalo mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, iš jų tris – aukštesniuoju lygiu, (HL), tris – standartiniu lygiu (SL). Aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio – 150 valandų per dvejus metus.
 
Kiti trys privalomi TB diplomo programos komponentai yra pažinimo teorija (Theory of Knowledge), kursinis darbas (Extended Essay) ir visuomenei naudingas darbas (Creativity, Action, Service).
 
 • Pažinimo teorija – 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus (juslinį suvokimą, emocijas, kalbą, protą) ir pažinimo sritis (etiką, gamtos ir socialinius mokslus, meną, matematiką ir istoriją).
 • Kursinis darbas – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus; tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko.
 • Visuomenei naudingam darbui skiriama po 2–3 val. per savaitę: kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams, ši programa leidžia mokiniams rinktis veiklą pagal pomėgius, interesus ir gebėjimus; kartu mokiniai skatinami rodyti iniciatyvą, planuoti, dirbti grupėmis, imtis naujų, neišbandytų užduočių, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės nario, atsakomybę.
 
Vertinimas
Akademinę TBO mokyklų veiklą koordinuoja Mokymo programų ir egzaminų centrai Kardife, Velse (Junginė Karalystė) ir Hagoje (Olandija).
Vertinimo tikslas – suteikti mokiniui galimybę rinktis bei duoti progą rodyti tai, ką jis žino, užuot ieškojus to, ko mokinys nežino. Standartizuotas vertinimas, paremtas aiškiai aprašytais kriterijais; tuos pačius vertinimo kriterijus taiko tiek TB mokyklų mokytojai ugdymo procese, tiek egzaminų vertintojai. Taikoma 7 balų vertinimo skalė.
 
Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Kiekvienas komponentas turi atitinkamą procentinę vertę, todėl galutinis pažymys nėra atskirų egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis.
 
Antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduotis rengia TBO Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal TBO nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Kiekvieno dalyko baigiamąjį egzaminą sudaro dvi arba trys dalys.
 
Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose arba universitetuose; jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami TBO egzaminų ir vertinimų centre Kardife.
 
Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už kursinį darbą ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus; didžiausia balų suma – 45. Labai svarbu akademinis sąžiningumas – nustačius nesąžiningumo atvejį, mokinys išsilavinimą liudijančio dokumento – diplomo - negauna.
 
Baigiamųjų egzaminų rezultatai skelbiami liepos 5 – 6 d.
 
TB DP ugdymo plano pavyzdžiai:
 • Gimtoji k. HL
 • Anglų k. HL
 • Istorija SL
 • Ekonomika HL
 • Biologija SL
 • Matematika SL
 • Gimtoji k. HL
 • Anglų k. HL
 • Istorija HL
 • Ekonomika SL
 • Biologija SL
 • Matematika SL
 • Gimtoji k. HL
 • Anglų k. HL
 • Istorija SL
 • Ekonomika HL
 • Biologija SL
 • Matematika SL/ Matematikos studijos SL
 • Gimtoji k. HL
 • Anglų k. HL
 • Istorija HL
 • Ekonomika SL
 • Biologija SL
 • Matematika SL/ Matematikos studijos SL
 • Gimtoji k. SL
 • Anglų k. HL
 • Istorija SL
 • Biologija HL
 • Ekonomika SL
 • Matematika SL
 • Gimtoji k. SL
 • Anglų k. HL
 • Istorija SL
 • Chemija HL
 • Fizika HL
 • Matematika HL
 • Gimtoji k. HL
 • Anglų k. HL
 • Užsienio k. SL*
 • Istorija HL*
 • Biologija SL
 • Psichologija
 • Gimtoji k. SL
 • Anglų k. HL
 • Istorija/Eko SL
 • Fizika HL
 • Comp. Sc. SL/HL
 • Matematika HL/SL
 • Matematika SL/ Matematikos studijos SL