« Atgal
TBO konstruoja ugdymą vadovaujantis tokiais ugdymo principais, kurie:
  • yra pripažįstami tarptautiniu mastu ir remiasi įvairių pasaulio šalių ugdymo tradicijomis;
  • užtikrina pačių įvairiausių dalykų pasirinkimą, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
  • skatina gilų mokomųjų dalykų suvokimą, o per integruotą pažinimo teorijos kursą padeda suvokti pažinimo esmę;
  • ugdo mokymosi įgūdžius, suteikia sąlygas individualiam ir grupiniam tiriamajam darbui;
  • moko pasaulio suvokimą pirmiausia sieti su savosios kultūros pažinimu;
  • formuoja teigiamą požiūrį į mokymąsi, skatina siekti aukštojo išsilavinimo;
  • vadovaujasi vieningu, griežtu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai;
  • skatina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus.
 
Šiais principais ir nuostatomis yra grindžiama:
 
Misija
Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.
Šiam tikslui IBO kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu.
Pagal šias programas dirbančių viso pasaulio Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.
 
Mokinio dosje
Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones, kad jie jaustųsi visos žmonių bendruomenės nariais, atsakingais už planetos išsaugojimą, ir padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.
 
 
Tarptautinio bakalaureato mokiniai siekia būti:
 
Smalsūs tyrinėtojai
Žingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą.
 
Visapusiškai išprusę
Domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais, nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį.
 
Mąstantys
Kritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus.
 
Lengvai bendraujantys
Priima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais.
 
Principingi
Laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.
 
Atviri pasauliui
Vertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja.
 
Rūpestingi
Moka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems.
 
Nebijantys rizikuoti
Nebijo netikėtų situacijų, sumaniai ieško išeičių, mėgsta išbandyti naujas idėjas ir veiklą. Drąsiai gina savo požiūrį.
 
Visapusiški
Suvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės, fizinėsir emocinėsdarnos.
 
Savikritiški
Moka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja.