« Atgal
Titulinis » Naujienos »

Priėmimas

2019-01-10
Priėmimas

KVIEČIAME MOKYTIS ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOJE!

I-IV kl. komplektavimo grupės vadovas – Daiva Trijonienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Tel. 8-41 38 30 62, el. paštas daiva.trijoniene@dg.su.lt

Mokinių, priimtų mokytis Šiaulių Didždvario gimnazijos pirmose klasėse, sąrašas

Tarptautinio bakalaureato klasių  komplektavimo grupės vadovas – Rima Tamošiūnienė, TB DP koordinatorė.

Tel. 8-41 52 56 58, el. paštas rima.tamosiuniene@dg.su.lt
 
Priėmimas į gimnaziją vykdomas vadovaujantis šiais dokumentais:

Prašymų formos:


IŠ ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠŲ

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo antrosios dalies programa) priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d.:

2.1. mokinys turi galimybę pasirinkti, kurioje klasėje ketina mokytis: choreografinėje, gamtos mokslų, socialinių mokslų ar parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje;

2.2. klasės formuojamos atsižvelgus į mokinių I pusmečio mokymosi ir kitus (pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose ar kt.) pasiekimus, dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje;

2.3. pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui, kuris mokosi Šiaulių Jovaro, Salduvės, „Sandoros“, V. Kudirkos, Dainų progimnazijose, su kuriomis gimnazija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis;

2.4. prašymą pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

2.5. pageidavimą, kurioje klasėje ketinama mokytis, nurodo prašyme;

2.6. prie prašymo pateikiami šie dokumentai:

2.6.1. tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

2.6.2. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, būsimi I kl. mokiniai pristato 8 kl. baigimo pažymėjimą);

2.6.3. pamokinę ir neformaliojo švietimo veiklą liudijančių dokumentų kopijos (padėkos, diplomai);

2.7. mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 30 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

3. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo antrosios dalies programa), III–IV klasių (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2019 m. kovo 1 d.:

      3.1. prašymą pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais);

                      3.2. prie  prašymo pateikiami šie dokumentai:

                      3.2.1.  tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

      3.2.2. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

      3.2.3.  pamokinę ir neformaliojo švietimo veiklą liudijančių dokumentų kopijos (padėkos, diplomai).

3.3. apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

4. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2019 m. kovo 1 d.:

      4.1. mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka;

                        4.2. priimant atsižvelgiama į kiekvieno mokomojo dalyko pažymių vidurkį (jis turi būti ne mažesnis nei 7);

      4.3. priimant mokinius vykdomi  anglų kalbos ir matematikos bendrųjų gebėjimų patikrinimai, kurie vyks 2019 m. balandžio 6 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

                        4.4. be konkurso  priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate);

      4.5.   prašymą pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais);

                      4.6.  prie  prašymo pateikiami šie dokumentai:

                      4.6.1. tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

                      4.6.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (jį pateikia mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų).

      4.7. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

      5. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

                      6.  Dėl komplektavimo kreiptis į Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėją D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.