« Atgal
Titulinis » Administracinė informacija »

Priėmimas į gimnaziją

IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 23 d.

3. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       3.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       3.2. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją). ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠAS  

4. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       4.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

       4.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       4.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

5. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       5.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       5.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       5.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       5.4. vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo „Šėltinis“ nariai;

       5.5. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos gamtamokslinėje, socialinių m., parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje.

6. Mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

7. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 1 d.

8. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

       8.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

       8.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

9. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

        9.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

        9.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

        9.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

10. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

11. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 1 d.

12.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       12.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

13. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       13.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       13.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       13.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       13.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

14. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

        14.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

        14.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

        14.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

16. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

 17.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

 

Prašymų formos: