« Atgal
Titulinis »

Naujienos

Priėmimas

2020-01-07

IŠ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠO

 

1. Mokinių priėmimas į Šiaulių Didždvario gimnaziją  organizuojamas vadovaujantis „Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457.  

2. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos I klases (pagrindinio ugdymo II dalies programa) priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki balandžio 27 1 d.

3. Prašymai priimami iš visų pageidaujančių mokytis Didždvario gimnazijoje.

4. Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       4.1 kuris gyvena gimnazijos aptarnavimo teritorijoje (jei mokinys bus pateikęs prašymą į ne vieną mokyklą ir nurodęs skirtingus adresus, mokyklos prašymu turės pateikti gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą); 

       4.2.  kuris lanko vaikų ir jaunimo tautinių šokių ansamblį „Šėltinis“;

       4.3. kuris gyvena nuomojamame būste gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje (pateikti nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją).

5. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       5.1. prašymą, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d. (pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val.);

       5.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       5.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma (pasibaigus mokslo metams, 8 kl. baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimas).

6. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       6.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       6.2. mokiniai, pageidaujantys mokytis gimnazijos parengiamojoje tarptautinio bakalaureato klasėje;

       6.3. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       6.4. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       6.5. mokiniai, kurių ugdymosi vidurkis yra aukštesnis;

       6.6. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

7. Mokinių, kviečiamų mokytis I klasėse, sąrašas skelbiamas iki  gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

8. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato (vidurinio ugdymo programa) klases priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

9. Mokiniai mokytis pagal tarptautinio  bakalaureato diplomo programą  priimami konkurso tvarka:

      9.1. gimnazijoje vykdoma matematikos ir anglų k. žinių patikros, grįžusiems iš užsienio, papildomai vykdoma lietuvių kalbos patikra, kurios organizuojamos 2020 m. balandžio 4 d. (šeštadienį) 9.00 val.;

      9.2. be konkurso priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years programme) ir turintys pažymėjimą (IB Middle Years Certificate).

10. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti  pateikti šie dokumentai:

      10.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 1 d.;

      10.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

      10.3. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

11. Mokinių, kviečiamų mokytis TB1 klasėse, sąrašas skelbiamas iki gegužės 1 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.dg.su.lt

12. Prašymai į Šiaulių Didždvario gimnazijos II (pagrindinio ugdymo II dalies programa), III–IV (vidurinio ugdymo programa) laisvas vietas priimami nuo 2020 m. kovo 2 d.

13.  Pirmumo teisė priimant teikiama mokiniui:

       13.1. kuris jau mokosi gimnazijoje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą;

14. Pirmumo teise į laisvas vietas (eilės tvarka) priimami:

       14.1. mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

       14.2. gimnazijoje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys;

       14.3. mokiniai, gyvenantys arčiausiai gimnazijos;

       14.4. mokiniai, pageidaujantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus.

15. Priimant mokinį į gimnaziją, turi būti pateikti šie dokumentai:

       15.1. prašymas, kurį pateikia mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais). Prašymą galima pateikti popieriniu ar elektroniniu būdu nuo kovo 2 d.;

       15.2. mokinio tapatybę patvirtinantis dokumentas;

       15.3. I pusmečio mokymosi pasiekimų pažyma ar/ir I, III kl. baigimo, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16. Apie galimybę mokytis II–IV kl.  mokiniai informuojami individualiai.

17. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai), neturintys galimybių atvykti į gimnaziją, gali  dokumentus atsiųsti nuskanuotus el. paštu daivatr@dg.su.lt

18.  Dėl klasių komplektavimo kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui D. Trijonienę tel.: 841 383062, el. paštu daivatr@dg.su.lt, TB koordinatorę R. Tamošiūnienę tel.: 841 525658, el. paštu rima@dg.su.lt.

Prašymų formos:

Efektyviausios priemonės koronaviruso prevencijai

Efektyviausios priemonės koronaviruso prevencijai

2020-02-26

Atsižvelgdama į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų),14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti žmonės, neseniai lankęsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, prašoma suteikti galimybes jiems dirbti namuose nuotoliniu būdu.

Jei to nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į NVSC, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 852 124098
el. paštu info@nvsc.lt
arba užpildant formą

 

DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, KURIE LANKĖSI KINIJOJE IR ŠIAURĖS ITALIJOJE

TBDP

2020-01-23

Dėmesio!

2020-02-25

Aš Lietuvos pilietis

Aš Lietuvos pilietis

2020-02-25

Vasario 12 d. II kl. mokiniai turėjo neeilinę pilietiškumo pamoką „Aš - Lietuvos pilietis: atviras, kūrybingas, atsakingas žmogus“, kurios tikslas - stiprinti jaunimo pilietinę brandą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą, padidinti jaunimo nepakantumą korupcijai bei dalyvavimo galimybes viešojo valdymo procesuose. Pagrindinis uždavinys - ugdant esmines (asmenines, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, komunikavimo, socialines, pažinimo, mokėjimo mokytis) ir dalykines (žinių ir supratimo, gebėjimų ir vertybinių nuostatų) kompetencijas, didinti jaunų žmonių sąmoningumą ir pilietiškumą, suteikiant žinių apie bendruomenės pažinimą ir tyrinėjimą; dalyvavimą ir pokyčių inicijavimą bendruomenėje; socialinių ryšių kūrimą ir palaikymą bei skatinti jaunuolių nepakantumą korupcijai visose srityse.

Pamokos pabaigoje kiekviena klasė kūrė plakatą „Jaunojo Lietuvos piliečio pasižadėjimas“. Smagu skaityti gimnazistų pasižadėjimus: puoselėsiu tradicijas, daugiau savanoriausiu, neemigruosiu, pakelsiu šiukšlę, saugosiu gamtą, pagaliau išmoksiu tautinę giesmę ir kt.

 

Istorijos olimpiada

Istorijos olimpiada

2020-02-25

Vasario 11 d. Didždvario gimnazijoje vyko II-IV kl. mokinių istorijos olimpiada (mokyklos etapas).

Mokyk(is) muziejuje: ar įmanoma mokytis anglų kalbos dailės galerijoje?

Mokyk(is) muziejuje: ar įmanoma mokytis anglų kalbos dailės galerijoje?

2020-02-25

Lietuvos jūrų muziejus organizuoja 4 dalių mokymo(si) ciklą „MOKYTIS MUZIEJUJE”, kurio pagrindas – kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas. Šio bendradarbiavimo siekis – mokytojo ir Lietuvos jūrų muziejaus kartu paruoštos bendrojo ugdymo programą atitinkančios pamokos bei pamokų turinį lydinti metodinė medžiaga, sukurtų pamokų prieinamumas visiems Lietuvos mokytojams. 

Į pirmąjį  susitikimą „ATRASK BENDRADARBIAVIMO DŽIAUGSMĄ. Gerosios patirties sklaida” vasario 17 d. buvome pakviestos kartu su Ernesta Šimkiene, Šiaulių dailės galerijos kultūrinių renginių ir parodų kuratore, l. e. p. direktore, pasidalinti sėkminga mokyklos ir galerijos bendradarbiavimo patirtimi. Šiais mokslo metais Didždvario gimnazijos antrokų (IIM, IIP kl.) anglų kalbos pamokos tema „Kas yra menas?“ vyko Šiaulių dailės galerijoje. 

Nauja erdvė ir teritorija visuomet yra tam tikras iššūkis, nauja patirtis ir savęs atradimas. Šių dienų mokymasis nebegali užsidaryti (greičiausiai niekada ir negalėjo) tik mokyklose. Jis vyksta visą gyvenimą nuolat mokantis, o realios patirtys tai tik sustiprina. Pamokos muziejuje ar galerijoje reikalauja kūrybinių pastangų iš mokytojų, mokinių ir muziejų bei galerijų darbuotojų. Neįprasta pamokos erdvė ir formatas yra sudėtingas ir tuo pačiu įdomus iššūkis, todėl verta žengti žingsnį už mokyklos ribų, atrandant naują pažinimo ir patyrimo būdą.

Diena, praleista Klaipėdoje, buvo labai naudinga. Mes turėjome progą pabendrauti su bendraminčiais: pasidalinti pamokų kitoje erdvėje patirtimi, aptarti jų naudą ir aktualumą. Ar įmanoma mokytis anglų kalbą  (ir ne tik) galerijoje? Mūsų atsakymas – TAIP. Ir tai yra labai įdomu.

Anglų kalbos mokytoja Alla Chvostova

Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos žinovas

2020-02-25

Vasario 12 d. gimnazistai turėjo galimybę pademonstruoti turimas žinias apie savo šalies istoriją Nacionaliniame Lietuvos istorijos žinovo konkurse.

Konferencija „Žmogaus ekologija“

Konferencija „Žmogaus ekologija“

2020-01-20

2020 m. vasario 18 d. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyko Tėvo Jurgio Ambrozijaus (Ambraziejus) Pabrėžos vardo mokslininkų, mokytojų, dvasininkų ir mokinių VIII-oji metodinė praktinė konferencija „Žmogaus ekologija“.

Metodinės-praktinės konferencijos probleminės temos:

  • Šiuolaikinio žmogaus dvasingumas;
  • Žmogaus sveikata ir aplinkosaugos problemos;
  • Žmogaus aplinkos tyrimai, identifikuojantys problemas ir problemų sprendimo būdai;
  • Šiuolaikinių mokslų integracija akcentuojanti žmogaus aplinkos pokyčių ir gyvenimo kokybės problemas;
  • Aplinkos tyrinamieji darbai, eksperimentai.

Darbo formos: pranešimai, stendiniai ir video pranešimai, diskusijos.

 

 

Konferencija

Konferencija

2020-02-17

Vasario 17 d. Didždvario gimnazijoje vyko XVI matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė metodinė konferencija „Matematikos ir IT mokymas STEAM kontekste“.

Nuotraukos: Mariaus Sketersko

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės dienai paminėti

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės dienai paminėti

2020-02-19

Vasario 19 d.  vyko pirmoji šalies  istorijos ir geografijos mokytojų konferencija „Istorijos ir geografijos mokymas kitaip“, kurią organizavo Šiaulių Didždvario gimnazija. Jos tikslas – skatinti mokytojus dalintis savo gerąja patirtimi ugdant aktyvų, kūrybingą ir atsakingą pilietį. 

33 šalies mokytojai, atvykę iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Pasvalio ir kitų miestų, pristatė 26 pranešimus. Labai džiaugiuosi, kad visi mūsų gimnazijos istorijos ir geografijos mokytojai pasidalijo savo patirtimi (geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė ir Valda Kizevičiūtė pristatė patyriminę ekspediciją „Ir aš galiu pažinti ir atrasti“, istorijos mokytoja Asta Andžiuvienė kalbėjo apie istorijos pamokose taikomus mokymą(si) aktyvinančius metodus, istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė pristatė puikią mokinių kūrybiškumą ugdančią priemonę – Lego kaladėles, istorijos mokytojas Paulius Baranauskas  pasidalijo mintimis apie kitokį istorijos mokymą pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą). 

Plenariniame posėdyje kalbėjęs profesorius, LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas kalbėjo apie Lietuvos istorijos politikos konstravimo ypatybes, atkreipė dėmesį į mūsų visuomenės problemas ir didžiausią jų – paviršutiniškumą. Susirinkusius profesorius paragino mokinius mokyti ryžto, drąsos išsakyti argumentuotą  nuomonę, apginti savo poziciją.

Kadangi  vienas iš konferencijos uždavinių – pristatyti ugdymo turinio patrauklesne forma galimybes, tad dominavo pranešimai apie pamokas, organizuojamas kitose erdvėse (pavyzdžiui, parodų salėse, skaityklose, muziejuose, edukacinėse išvykose), integruotas pamokas (pavyzdžiui, istorijos ir geografijos, geografijos ir  IT, istorijos ir dailės, geografijos ir vokiečių kalbos), projektinę veiklą. Nemažas dėmesys buvo skirtas mokymąsi aktyvinantiems, kūrybiškumą skatinantiems metodams (pavyzdžiui, žaidybinių elementų taikymas, aktualijų žemėlapio kūrimas, istorinių scenų inscenizavimas). 

Be to, buvo aptartas STEAM ugdymas socialinių ir gamtos mokslų pamokose, kalbėta apie Antrąjį pasaulinį karą, Sąjūdį, Tadą Kosčiušką, penkių tautų nacionalinį didvyrį, paliesta Holokausto tematika. 

Konferencijos apibendrinime mokytojai vienbalsiai teigė, kad ši konferencija – tai puikus būdas mokytis vieniems iš kitų, pasisemti naujų idėjų.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Audronė Saldauskienė
Programavimo konkursas

Programavimo konkursas

2020-02-24
DĖKOJAME TB1 kl. mokiniams: Tautvydui Barauskiui, Tomui Kundrotui, Aleksandrui Kostarevui, už dalyvavimą Žemaitijos krašto dr. J. P. Kazicko programavimo konkurse, kuris vyko vasario 21 d. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje.
 
SVEIKINAME Aleksandrą Kostarevą (TB1 kl.), tapusį konkurso laureatu ir užėmusį II vietą. Aleksandras Dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo metu kovo mėn. bus apdovanotas Kazickų šeimos fondo diplomu, piniginiu prizu.

Daugiau: https://forumas.ktu.lt/index.php/taisykles/taisykles

 
Seminaras

Seminaras

2020-02-19

Vasario 19 d. Didždvario gimnazijoje surengtas seminaras Šiaulių regiono chemijos mokytojams.

 

Sveikiname!

2020-02-24
SVEIKINAME jaunąjį programuotoją Aleksandrą Kostarevą (TB1 kl.), kuris pateko į Lietuvos mokinių informatikos olimpiados Šalies etapo baigiamąją dalį. LMIO finalas vyks Marijampolėje balandžio 3-6 dienomis. Linkime sėkmės ir toliau!
 
Nuotraukų konkurso „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ balsavimas

Nuotraukų konkurso „Industry 4.0 and Environment of Your Region“ balsavimas

2020-02-24
Nuotraukų konkurso  Industry 4.0 and Environment of Your Region“ balsavimas
Vasario 27 d. 24:00 val. balsavimas stabdomas.
Nugalėtojai bus apdovanoti per projekto dalyvių baigiamąjį susitikimą balandžio 20-24 d.
 
Antri metai Šiaulių Didždvario gimnazija dalyvauja Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo – mokyklų mainų strateginės partnerystės projekte „Modern Education in Science for Industry 4.0 (MESI 4.0)“ (Projekto Nr. 2018-1-CZ01-KA229- 048103_3).

Projekto partneriai: Gymnazium Teplice (Čekija), SZ Geschwister Scholl, Bremerhaven (Vokietija), La Salle-Buen Consejo, Puerto Real (Ispanija).
Kolega kolegai: matematika kūrybiškai

Kolega kolegai: matematika kūrybiškai

2020-02-04

Sausio 23 d. anglų k. mokytojos: Rūta Alminienė, Virginija Čelkonienė, ir  matematikos mokytojas Eugenijus Buivydas IIA kl. mokiniams  organizavo integruotą pamoką „Tekstiniai judėjimo ir darbo uždaviniai“.

Dirbdami grupelėse (po 2-3) mokiniai per anglų kalbos pamokas kūrė uždavinius. Mokiniai, kurdami uždavinio sąlygas, turėjo jas susieti su žiema, panaudoti bent vieną šalutinį sąlygos sakinį (conditional sentence). Matematikos pamokoje mokiniai buvo skatinami uždavinio sąlygą pateikti kūrybiškai (pvz., suvaidinti, nupiešti) ir, be abejo, užrašyti uždavinio sprendimo lygtį.

Tad šioje pamokoje buvo visko: ir matematinio mąstymo, ir anglų kalbos, ir teatro bei dailės elementų.

Robotika

Robotika

2020-02-24
Vasario 22 d. Didždvario gimnazijos Robotikos klubo nariai: Ugnius Klusas (IG kl.) ir Nojus Plekavičius (IG kl.), dalyvavo Latvijos atvirojo robotikos čempionato Siguldos taurės etape „Sigulda Robotic Cup 2020“. Varžybose užregistruoti 504 robotai ir daugiau nei 400 dalyvių. 
LEGO sumo rungtyje 6-12 klasių grupėje dalyvavo 86 robotai.  Gimnazistų konstruoti robotai į kitą etapą nepateko, bet įgyta patirtis grupės varžybose ir įspūdžiai atpirko triūsą ir įdėtą darbą. Tad su kupini naujų idėjų vaikinai ruošis naujiems startams, vyksiantiems  kovo 14 d. bei balandžio 18 d. Šiauliuose.
 
Mokytojas Marius Sketerskas

 

Prancūzų kalbos savaitė Šiauliuose šiais metais minima sausio  27 – sausio 30 d.

Prancūzų kalbos savaitė Šiauliuose šiais metais minima sausio 27 – sausio 30 d.

2020-01-31

Sausio 27 d.  Šiaulių „Juventos“, Jovaro, „Romuvos“, Gegužių,  Medelyno, „Rasos“ progimnazijų bei J. Janonio, Didždvario, Lieporių bei S. Šalkauskio gimnazijų mokiniai susirinko į Šiaulių J. Janonio gimnazijos biblioteką susirungti „Scrabble“ žaidime. Geriausieji buvo apdovanoti Prancūzų instituto Lietuvoje bei įmonės „Sidabrinis medis“ įsteigtais prizais.

Sausio 28 d. mokiniai išbandė savo jėgas protų kovose „Viskas apie Prancūziją“. Mokiniai patobulino savo istorijos, geografijos ir, žinoma, prancūzų kalbos žinias. Nugalėtojų laukė diplomai ir atminimo medaliai.

Sausio 29 d. mokiniai dalyvavo orientacinėje foto kelionėje po Šiaulius. Vienintelė sąlyga – tarpusavy kalbėtis prancūziškai... Ir vėl laukė apdovanojimai.

Prancūzų kalbos savaitės pabaigoje visus sukvietė Šiaulių dailės galerija - šįkart jau penkioliktąjį kartą  prancūziško kino mylėtojus kviečia „Žiemos ekranai“.

Prancūzų institutas Lietuvoje ir Prancūzijos Respublikos ambasada bendradarbiauja su gausiu būriu partnerių, tarp kurių yra ir Šiaulių miesto mokyklos. Jų dėka prancūzų kalbos dienų programa yra tokia turtinga.

Ačiū visiems, dalyvavusiems prancūzų kalbos savaitės renginiuose. Mokykimės kalbėti prancūziškai!

Prancūzų kalbos mokytojos J.Šimkuvienė, V.Vaičiulienė

 
 
 

 

Konkurse „Valstybingumo dūzgės“ – beveik šimto moksleivių kurti istoriniai memai

Konkurse „Valstybingumo dūzgės“ – beveik šimto moksleivių kurti istoriniai memai

2020-02-03
Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Signatarų namų kvietimu moksleiviai ieškojo asociacijų tarp praeities ir šių dienų aktualijų ir remdamiesi jomis kūrė istorinius memus. Vasario 16-ajai skirtu konkursu „Valstybingumo dūzgės“ siekta skatinti domėtis istorijos faktais ir asmenybėmis, prieš daugiau nei šimtą metų atvedusiomis Lietuvą į nepriklausomybę.

Per beveik du mėnesius muziejus sulaukė arti šimto darbų, iš kurių komisija atrinko dvidešimt geriausiųjų.

Laureatais tapo ir mūsų gimnazistai: Augustas Anulis, Erik Kulič, Jeronimas Vernys, Kajus Valantas, Dainius Šveikauskas Gintarė Kazlauskaitė.

Sveikiname didždvariečius, dėkojame istorijos mokytojai Astai Andžiuvienei.

 

Sveikiname!

2020-02-03

Sveikiname Šiaulių m. biologijos olimpiados nugalėtojus!

I klasių grupė:

I vieta - Justas Totilas, Barbora Dijokaitė, mokytoja Danguolė Vaičekauskienė; Neilas Beniušis, mokytoja Kristina Muraškienė

II klasių grupė:

III vieta - Gabrielė Mataitė, mokytoja Kristina Muraškienė;

III klasių grupė:

I vieta - Gabija Sajenkaitė, TB1 klasės mokinė, mokytojas Aidas Bertulis.

Sveikiname gimnazijos šachmatininkus!

Sveikiname gimnazijos šachmatininkus!

2020-02-03
Vasario 1 d. gimnazijos šachmatininkų komanda (Lukas Bagvilas, Aironas Koliasnikovas, Vilius Peršinas ir Evita Burnickytė) dalyvavo finalinėse Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų varžybose. Varžybas sudarė 7 ratai ir truko 5.5 valandos. Komanda startavo su dviem pergalėmis, bet pralaimėjo prieš Marijampolės komandą. Po pralaimėjimo jie atsigavo ir kitą mačą laimėjo. Po pergalės ketvirtame rate didžvariečiams teko kovoti su praėjusių metų čempionais, KTU gimnazija. Mačas buvo įtemptas ir jau atrodė, kad didždvariečiams pavyks įveikti savo varžovus, bet po šiurkščios klaidos mačas buvo pralaimėtas. Tačiau žaidėjai nenuleido rankų, susikaupė ir kitus 2 ratus laimėjo be jokių nesklandumų. Komandai labai reikėjo pergalės ir visi nekantriai laukė, kol baigsis paskutinė Luko Bagvilo partija, nuo kurios priklausė komandos likimas. Po ilgos ir sunkios kovos partija baigėsi lygiosiomis, mačą laimėjo Didžvario komanda rezultatu 2.5:1.5 ir užėmė garbingą III vietą.
 
Lukas Bagvilas, IIY kl. mokinys
Sveikiname Didždvario gimnazijos merginų futbolo komandą!

Sveikiname Didždvario gimnazijos merginų futbolo komandą!

2020-02-03
Didždvarietės (Urtė Stirbytė IA kl., Gabija Bernotaitė IP kl., Darija Grubliauskaitė IP kl., Gabrielė Varnaitė IS kl., Austėja Mickutė IIM kl.) Lietuvos mokyklų U16 (2003 m. gimimo ir jaunesni) merginų futsal žaidynių „Lady golas 2020 U-16“ A grupėje iškovojo II vietą ir pateko į kitą etapą.
Chorų vakaras koncertas „Kelio pradžia - Lietuva!“

Chorų vakaras koncertas „Kelio pradžia - Lietuva!“

2020-02-13

Vasario 13 d. Didždvario gimnazijoje vyko chorų vakaras koncertas „Kelio pradžia - Lietuva“. Tai pirmų klasių gimnazistų dovana švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventę.

Nuotraukos

Video

 

Sveikiname!

Sveikiname!

2020-02-04

Sveikiname Mažosios filosofų olimpiados (mokyklos etapo) nugalėtojus!

  • Kasparą Gruslį, laimėjusį I vietą;
  • Leticiją Čiužauskaitę - II vietą;
  • Viltautę Tamašuitytę - III vietą.

Mokytoja Sigita Petrutienė

Seminaras

Seminaras

2020-02-05
Sausio 31 d. mūsų gimnazijoje vyko seminaras Šiaulių regiono anglų kalbos mokytojams „Dar kartą apie rašymą: esė", kurį organizavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir mūsų gimnazija. Seminare dalyvavo 31 mokytojas iš Šiaulių miesto ir rajono, Radviliškio, Naujosios Akmenės, Šeduvos, Raseinių, Kelmės bei Kėdainių rajonų. Seminaro lektorė - Jurga Kasteckienė, Vilniaus universiteto dėstytoja, kuri beveik 20 metų dėsto akademinį rašymą.  
Akademinis rašymas – bene daugiausia iššūkių keliantis gebėjimas besimokant ir mokant užsienio kalbos. Šiame seminare anglų kalbos mokytojai turėjo galimybę atnaujinti žinias apie rašymo mokymą ir vertinimą bei susipažinti su būdais įveikti kliūtis, kylančias mokant mokinius sklandžiai, argumentuotai ir rišliai dėstyti mintis įvairaus tipo rašiniuose.  Ypatingas dėmesys seminare skirtas argumentavimo rašiniui. Dalyviai analizavo temas, teksto planavimo aspektus, argumentų tikslingumą ir pagrįstumą, leksinių ir gramatinių priemonių pasirinkimus tam tikram komunikaciniam tikslui pasiekti, dėstytoja Jurga Kasteckienė supažindino su kalbinės raiškos tobulinimo galimybėmis naudojantis tekstynais.
Taigi seminare buvo pateikta daug praktinių užduočių, kurias mokytojai galės lengvai pritaikyti savo pamokose.  
 
Anglų kalbos mokytoja Kristina Urbonienė

Tarptautinis konkursas

2020-02-10

Aštuoni IG ir IY kl. mokiniai (Tautvydas Stoškus, Mireta Šalašidi, Martyna Krivickaitė, Gabija Poškevičiūtė, Ugnius Klusas, Gabija Domarkaitė, Dominyka Svilytė, Lukas Šateika) dalyvavo tarptautiniame matematikos ir informacinių technologijų konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“.
Iš viso konkurse dalyvavo 493 mokiniai iš 114 mokyklų.
Visų dalyvių darbai
Konkurso nugalėtojus skelbs vasario 24 d.

Konkursą organizuoja: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus.

ŽYNYS 2020

2020-01-23
Sveikiname „Žynio“ konkurso nugalėtojus!
 
I vietą laimėjo Armandas Kondroška, TB2 kl.
II vietą - Neilas Beniušis, IP kl.
III vietą - Titas Burneckas, IIIc kl.
 
Sveikiname Rūtą Alminienę, anglų k. mokytoją, kuri surinko daugiausiai taškų!
 
Ačiū mokytojai Snieginai Raubaitei už puikius konkurso klausimus.
„To Be or Not to Be in IB?“

„To Be or Not to Be in IB?“

2020-02-17

Vasario 3 d. įvyko pirmasis TB diplomo programos pristatymas „To Be or Not to Be in IB?“ gimnazijos II kl. gimnazistams. Pristatyme dalyvavo TB1 kl. mokiniai: Otilija Melytė, Gabija Sajenkaitė, Airidas Radžvilas ir Tautvydas Barauskis, TB2 kl. mokiniai: Severa Lukošaitytė ir Armandas Kondroška, TBDP koordinatorė Rima Tamošiūnienė ir istorijos mokytojas Paulius Baranauskas, kurie kartu pristatė Tarpautinio Bakalaureato programos ypatumus, dalykų pasirinkimus ir pasidalijo savo patirtimi. Tarptautinis bakalaureatas – tai ne taip dažnai girdimas žodžių junginys, kuris mokiniams kelia daug klausimų, ypač Didždvario gimnazijos dešimtokams, kurie mokslo metų pabaigoje turės galimybę rinktis: pasilikti nacionalinėje programoje ar visgi priimti iššūkį ir mokytis TB.

Tad pristatymo esmė buvo supažindinti II kl. mokinius ne tik su TB mokomais dalykais, reikalavimais ir egzaminais, bet paaiškinti, ką reikia padaryti, kad gautum TB diplomą. TB1 ir TB2 kl. mokiniai dalijosi savo patirtimi, davė patarimų dėl laiko planavimo, paneigė dažnai girdimus mitus apie TB programą ir į klausimą atsakė: „To be in IB!“  

Saugesnio interneto pamokos I klasių gimnazistams

Saugesnio interneto pamokos I klasių gimnazistams

2020-02-17

Vasario 11-ąją minima Saugesnio interneto diena. Saugesnio interneto diena minima daugelyje pasaulio šalių jau 17-ą kartą. Ta proga buvo vedamos atviros integruotos pamokos I klasių mokiniams. Tikslas – atkreipti dėmesį į atsakingą elgesį skaitmeninėje erdvėje, mokytis bendravimo etikos socialiniuose tinkluose, susipažinti su internete iškilusių problemų sprendimo būdais (kaip atpažinti grėsmes, kur kreiptis, kaip jų išvengti). 

IA, IS klasės mokiniams integruotą pamoką vedė IT mokytoja Kristina Rimkuvienė ir lietuvių kalbos mokytoja Živilė Muzikevičiūtė. Po įtraukiančios paskaitos apie 15 svarbiausių interneto taisyklių mokiniai dirbo poromis ir grupėmis – fiksavo plakatui reikalingą medžiagą, pamokos pabaigoje vyko IG klasės mokinių parengtas kvizas (šiuolaikinė žaisminga refleksija). TOP3 geriausieji buvo apdovanoti saldžiu prizu. Mokiniams skirti ir IT, ir lietuvių kalbos alternatyvūs namų darbai. Geriausiai parengti plakatai apie interneto pavojus bus publikuojami viešai PDF formatu. Pamokas stebėjo direktoriaus pavaduotoja A. Saldauskienė, fizinio ugdymo mokytoja R. Kasiliauskienė, lituanistės: V. Balčiūnienė, J. Dombrovskienė ir J. Valančienė. 

IY klasės mokiniams IT mokytoja Daiva Bukelytė ir lietuvių k. mokytoja Jolanta Valančienė vedė pamoką „Nacionalinis tapatumas ir medijos“. Mokiniai žiūrėjo vaizdo medžiagą, apibūdino, kas yra nacionalinis tapatumas, paaiškino, kaip jį gali formuoti medijos. Antroje pamokos dalyje mokiniai mobiliaisiais telefonais atliko IG kl. mokinių parengtą kvizą quizizz.com tinklalapyje.  TOP3 geriausieji buvo apdovanoti saldžiu prizu.

IM klasės mokinių grupės parengė pristatymus apie grėsmių įvairovę internete, etikos mokytojas Paulius Baranauskas organizavo grupės diskusiją, vėliau mokiniai atliko kvizą „Tavo gyvenimas kabo ant plauko“ saugesnio interneto tematika. 

Naudingi adresai tiek vaikams, jaunuoliams, tiek suaugusiems:

www.esaugumas.lt

www.draugiskasinternetas.lt

https://www.epilietis.eu/saugumas-internete

www.cert.lt

www.rrt.lt

 

Tekstas:  Živilė Muzikevičiūtė, Daiva Bukelytė

Nuotraukos: Kristina Rimkuvienė, Daiva Bukelytė

 
„Kovok su korupcija, kol jaunas“

„Kovok su korupcija, kol jaunas“

2020-02-17
Vasario 11 d. su grupe III kl. mokinių dalyvavome forume „Kovok su korupcija, kol jaunas“.
Renginyje pasisakė bei diskusijas provokavo Svaras (Gabrielius Liaudanskas), hip hop grupės G&G Sindikatas įkūrėjas ir lyderis, hiphopo pradininkas Lietuvoje, aktyvus socialinio ir švietimo judėjimų dalyvis. Aktualius pranešimus skaitė bei įžvalgomis dalijosi šio projekto veiklų vykdytojai, atstovai iš Specialiųjų tyrimų tarnybos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, „Baltosios pirštinės“, jaunimo ir kitų organizacijų. Štai ką mūsų mokiniai kalba apie šį renginį:
 
Titas: Turėjome puikią progą sudalyvauti intriguojančiame forume. Regis, korupcijos tema daugumai žmonių kelią nuobodulį, tačiau šis forumas puikiai iliustravo, kad korupcija vis dar yra itin paplitusi mūsų visuomenėje. Kartais net nesusimąstome, kas yra korupcija. Didelį įspūdi paliko ir STT bei nevyriausybinės organizacijos „Baltosios pirštinės“ pristatymas. Buvo netikėta, jog į STT gali kreiptis bet koks žmogus ar organizacija. Be to, tai galima padaryti labai lengvu būdu - naudojantis programėle. O kiekvienas moksleivis savo antikorupcines žinias gali gilinti dalyvaudamas akcijoje „Skaidrumo ženklelis“. Kalbant apie „Baltąsias pirštines“ nesitikėjome, jog rinkiminių pažeidimų skaičiai gali būti tokie dideli – nuo 2012m. užfiksuota daugiau nei 3000 tokių atvejų. Protu nesuvokiami skaičiai, tiesa? Žinoma, viso forumo „vinis“ buvo garsus Lietuvos muzikos ir visuomenės veikėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras. Tiesiog negalima nesižavėti šio žmogaus nuoširdumu ir noru padėti.

Aistė: Šiandien turėjome galimybę sudalyvauti išties puikiame renginyje. Labai džiaugiuosi turėjusi galimybę susipažinti šiek tiek plačiau su korupcine veikla ir jos pasekmėmis. Renginyje ne tik sužinojau, kas tai yra, bet ir kaip reiktų tam užkirsti kelią. Taip pat susipažinau su naujomis savanorystės grupėmis, pavyzdžiui, su ,,Baltosiomis pirštinėmis“. Galiu pasakyti, kad ne ką mažiau likau sužavėta ir Gabrieliaus Liaudansko-Svaro pranešimu, kuris buvo toks įkvepaintis mus, jaunimą, nebijoti imtis kažko naujo, nes tik pats pasirenki savo gyvenimo kelią. Norėčiau akcentuoti, kad tokių renginių reikėtų daugiau, ypač tų, kurie supažindintų jaunimą su įvairiomis savanorystės šakomis ir skatintų juos savanoriauti.

Eglė: Renginys labai patiko, laikas taip greitai prabėgo ir nebuvo nuobodu! Sužinojau įvairių dalykų apie korupciją. Buvo smagu, jog žmonės, kurie kalbėjo apie korupciją įtraukė ir klausytojus į diskusiją apie tai. Labiausiai patiko Gabrieliaus Liaudansko-Svaro kalba, ji labai įtraukė, buvo įdomu klausytis. Savo kalba jis siuntė svarbią žinutę mums, jog svarbiausia gyvenime yra nebijoti ir daryti tai, ką nori. 

Kuratorė Jurgita Dembinskienė: Renginys labai patiko, laikas taip greitai prabėgo ir nebuvo nuobodu! Sužinojau įvairių dalykų apie korupciją. Buvo smagu, jog žmonės, kurie kalbėjo apie korupciją įtraukė ir klausytojus į diskusiją apie tai. Labiausiai patiko Gabrieliaus Liaudansko-Svaro kalba, ji labai įtraukė, buvo įdomu klausytis. Savo kalba jis siuntė svarbią žinutę mums, jog svarbiausia gyvenime yra nebijoti ir daryti tai, ką nori. 
 
Kuratorė Jurgita Dembinskienė
Tarptautinės holokausto aukų atminimo dienos minėjimas

Tarptautinės holokausto aukų atminimo dienos minėjimas

2020-01-31

Visas pasaulis sausio 27-ąją dieną mini Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną. Istorijos mokytoja A. Andžiuvienė  kartu su grupe mokinių dalyvavo miesto organizuotoje akcijoje.

Sveikiname!

2020-01-31

Sveikiname miesto 9-12 kl. mokinių Meninio skaitymo nugalėtojus!
Kristianą Jurkutę, IV kl. mokinę, laimėjusią I vietą (mokytoja Asta Gagilienė),
Kasparą Gruslį, III kl. mokinį, laimėjusį III vietą (mokytoja Lina Michailovienė). 
Kristianai linkime sėkmės šalies etape!

Makaronų tiltai

Makaronų tiltai

2020-01-31

Sausio 28 d. IIY ir IIP kl. mokiniai dalyvavo Šiaulių S. Daukanto gimnazijos organizuotame Šiaulių miesto švietimo įstaigų jaunimo „Makaronų tiltų“ čempionate, kurio tikslas - sukonstruoti tiltą iš makaronų, galintį atlaikyti kuo didesnę apkrovą (tiltų forma ir konstrukcinė schema nebuvo neribojama). Tiltai buvo konstruojami iš įprastų, prekybos centruose parduodamų spagečių formos makaronų ir plastilino, kuriuos pateikė varžybų organizatoriai.

Čempionate dalyvavo dešimt miesto mokyklų komandų, kurios per 45 min. turėjo spėti sukonstruoti tiltą. Pasibaigus tiltų konstravimo laikui, atėjo pats svarbiausias momentas – pasverti tiltus ir patikrinti, kurios komandos tilto konstrukcija buvo stipriausia. Tilto viduryje palaipsniui buvo kabinami svoriai, skaičiuojama iki trijų sekundžių, ar tiltas išlaikys. Po įtemptų, daug reikalaujančių inžinerinių žinių, paaiškėjo, kad IIP kl. mokiniai sukonstravo tiltą, atlaikiusį 2,6 kg apkrovą.

Mokiniai dalyvaudami čempionate patobulino savo inžinerines, dalykines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Fizikos mokytoja Rima Valčiukienė

Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas

Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas

2020-02-04

Paskutinę sausio dieną 30 gimnazijos I–II kl. mokinių nusprendė išbandyti, pasitikrinti dalyvaudami NEC organizuotame nacionaliniame kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse.

Mokiniai 2,5 val. gimnazijos kompiuterių klasėje sprendė įvairias matematines, gamtamokslines, teksto suvokimo, logines užduotis.

Po konkurso mokiniai tvirtino, kad buvo įdomu ir naudinga išbandyti savo jėgas, įvertinti savo gebėjimus. 


Pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė

Sveikiname!

2020-02-07

Sveikiname Šiaulių m. fizikos olimpiados nugalėtojus!

 

I kl. grupėje:

I vieta – Neilas Beniušis

III vieta – Paulius Guzas

 

II kl. grupėje:

III vieta – Povilas Pliuskus

 

III kl. grupėje:

II vieta - Aironas Koliasnikovas

Mokytojai Rima Valčiukienė ir Saulius Pelanskis

 

IV kl. grupėje:

I vieta – Ugnius Sadauskas. Mokytojas Saulius Pelanskis

Paroda

Paroda

2020-02-10

Vasario 3 d. A. J. Greimo skaitykloje įvyko ketvirtų klasių gimnazistų kūrybinių darbų parodos atidarymas.

Apie tą, kurio, kai pradėjom dirbti, nereikėjo įsivaizduoti – jis tūnojo už lango, nuplėšinėjo ir žarstė paskutinius dar neiškirstų medžių lapus, dosniai dalijo lietų, darganą ir tamsą. Apie tą, kuris, žiemai taip ir neatėjus, pasiliko čia ir bus, ko gero, iki pavasario. Tai - RUDUO.

Darbus rudens tema dvyliktokai kūrė neskiestu ir vandeniu skiestu juodu tušu (štai kodėl kartkartėmis į juodą spalvą įsipina ir pilka), naudoti teptukai, plunksnos, bambukiniai pagaliukai. Dirbta ilgai ir atsakingai. Ruduo viso kūrybinio proceso metu nepavargdamas pozavo, o gauti rezultatai stebino įvairove – pasirodo, šis metų laikas gali būti ir tyliai ramus, ir siautulingai piktas. O svarbiausia, net ir dirbant juoda spalva, gali būti labai labai spalvingas!
 
Siunčiame jums, mielieji, pačius gražiausius rudeniškus linkėjimus ir tikimės, kad jie jums patiks.
 
Dailės mokytoja Jovita Ratnikienė ir ketvirtokai
 

Sveikiname!

2020-02-12

Sveikiname Šiaulių  miesto Jaunųjų filologų konkurso nugalėtoją - Kasparą Gruslį, III kl. mokinį, ir jo lietuvių k. mokytoją Liną Michailovienę!

Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Educating in diversity and Vice Versa“

Tarptautinis jaunimo mainų projektas „Educating in diversity and Vice Versa“

2020-02-12

Istorijos mokytojas Paulius Baranauskas su 5 mokiniais gruodžio 10-18 d. dalyvavo tarptautiniame jaunimo mainų projekte „Educating in diversity and Vice Versa“ Ispanijoje. Projekte dalyvavo jaunuoliai iš Ispanijos, Slovėnijos, Ukrainos, Estijos ir Lietuvos. 

Projekto metu diskutavome apie stereotipus mūsų visuomenėje, atlikome užduotis apie socialinę atskirtį, kūrėme vaidinimus, kurie atskleidė skirtingus požiūrius į diskriminaciją bei patyčias. Surengėme debatus apie visuomenės įvairovę švietimo įstaigose. Pristatėme LGBT veiklos situaciją Lietuvoje, palietėme ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimą Lietuvos mokyklose. Pasidalijome gerąja bei blogąja praktika projekto partnerių šalyse. Dalyvavome emocijų valdymo praktiniuose užsiėmimuose bei kūrėme marškinėlius tematika „Viskas pasikeis į gera". Tarptautinės vakarienės metu pristatėme Lietuvą, Šiaulius, šalies tradicijas ir, aišku, pavaišinome projekto dalyvius lietuviškais skanėstais. 

Viskas, kas turi pradžią, deja, turi ir pabaigą. Projekto refleksija ir įsivertinimas parodė, jog susirinkome čia aptarti tikrai opias mūsų visuomenės problemas. Kartais rankos sviro nuo išsakyto negatyvo. Sunku net įsivaizduoti, kokie daugeliu klausimų mes dar senamadiški.  

Didždvario gimnazijos komanda

 

LMSU

LMSU

2020-02-17

Vasario 13 d. gimnazijoje lankėsi LMSU (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) komanda. Susitikime dalyvavo I-IV klasių mokiniai, norintys studijuoti šiame universitete. Universiteto atstovai išsamiai pristatė gyvulininkystės technologijos, formacijos, medicinos, odontologijos, slaugos, reabilitacijos, veterinarijos,  visuomenės sveikatos fakultetus, visas studijų programas, supažindino su stojimo sąlygomis, studentišku gyvenimu, įsidarbinimo galimybėmis.

Laima Vielikėnienė, profesijos patarėja

Posėdžiai

Posėdžiai

2020-01-06

Sausio 2 d. vykusiame išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje „Ar mokinio emocinis saugumas daro įtaką mokymosi pasiekimams?“ I kl. dirbantys mokytojai grupėse diskutavo apie konkrečios klasės sėkmes, problemas, pateikė problemų sprendimo būdus, analizavo tyrimo „Mokymosi pasiekimų ir emocinio saugumo sąveika“ rezultatus.

Sausio 3 d. vykusiame posėdyje „Pedagoginių darbuotojų bendrųjų kompetencijų ugdymasis projektinėje veikloje“ mokytojai, dalyvavę projektuose, dalijosi įgyta patirtimi.

Sausio 13-oji

Sausio 13-oji

2020-01-13

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena.

KTU komanda Didždvaryje

KTU komanda Didždvaryje

2020-02-10

KTU Cheminės technologijos fakulteto chemikai: daktaras Dalius Gudeika ir studentas Kęstutis Dabrovolskas, susitiko su IIG klasės mokiniais. Daugiausiai dėmesio buvo skirta mokinių tolimesniam mokymuisi: svečiai paskatino mokinius rinktis matematiką, chemiją, biologiją A kursu ir paaiškino, kokios galimybės atsiveria išlaikius šių dalykų egzaminus, kalbėjo apie studijas KTU Chemijos technologijos fakultete bei įsidarbinimo galimybes po studijų.

Sveikiname Didždvario gimnazijos I-II kl. tinklininkus!

Sveikiname Didždvario gimnazijos I-II kl. tinklininkus!

2020-02-12

Vasario 11 d. vyko I-II kl. Lietuvos mokyklų žaidynių antro etapo finalinės tinklinio varžybos. Dalyvavo keturios miesto gimnazijos: „Romuvos“, Lieporių, J. Janonio ir Didždvario. Pirmose varžybose susitiko Lieporių ir J. Janonio gimnazijų tinklininkai. Rezultatu 3:0 nugalėjo janoniečiai. Antrasis susitikimas įvyko tarp „Romuvos“ ir Didždvario gimnazijų. Vyko įtempta kova ir tik trečią kėlinį rezultatu 2:1 laimėjo didždvariečiai. Dėl I-II vietų kovojo mūsų ir J. Janonio komandos. Sėkmė lydėjo janoniečius - jie laimėjo I vietą, o mūsų tinklininkai -  II vietą.

Didždvario gimnazijos tinklinio komanda - Matas Borščius, Erikas Valkeris, Dovydas Augustinavičius, Kevinas Martinkus, Gustas Verianka, Kornelijus Kulvinskas, Džiugas Naimavičius, Jokūbas Jakavičius.

Rima Kasiliauskienė, fizinio ugdymo mokytoja

Sveikiname!

2020-02-12

Sveikiname TB2 kl. mokinį Jokūbą Ramašauską, laimėjusį II vietą Šiaulių miesto meninio skaitymo vokiečių k. konkurse.

Dėkojame jo mokytojai Danguolei Kuklai

Sveikiname!

Sveikiname!

2020-02-17
Vasario 14 dieną Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje įvyko respublikinis „Žynio“ konkursas, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai: Armandas Kondroška, TB2 kl. mokinys, ir Neilas Beniušis, IP kl. mokinys.
Sveikiname Armandą Kondrošką, konkurse laimėjusį II vietą.
Dėkojame geografijos mokytojai Snieginai Raubaitei.

Sveikiname!

2020-02-17

Sveikiname Aironą Koliasnikovą, III kl. mokinį, Šiaulių miesto rusų k. olimpiadoje laimėjusį II vietą (mokytoja Natalia Ploshenko).

Linkime sėkmės šalies etape!

Sveikiname!

2020-02-17

Sveikiname Leticiją Čiužauskaitę ir Viltautę Tamašuitytę, III kl. mokines, tapusias XXII Lietuvos mokinių filosofijos olimpiados I turo nugalėtojomis (mokytoja Sigita Petrutienė)!

Linkime sėkmės II ture

 
Sveikiname I-II kl. tinklininkes!

Sveikiname I-II kl. tinklininkes!

2020-02-17

Vasario 13 d. J. Janonio gimnazijoje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių antro etapo (Šiaulių miesto) merginų tinklinio finalinės varžybos. Dalyvavo J. Janonio, „Romuvos“, S. Šalkauskio ir Didždvario gimnazijų merginų komandos. Mūsų gimnazijos komanda (Gabija Kačinskaitė, Akvilė Vaškelytė, Gabija Takuševičiūtė, Aušrinė Karbočiūtė, Valerija Tarasiuk, Miglė Lionikaitė, Vakarė Bružaitė) iškovojo III vietą. 

Sveikiname!

2020-02-17

Sveikiname Tomą Kundrotą, kuris šalies „Bebro“ konkurse III kl. grupėje yra trečias.