« Atgal
Titulinis »

Naujienos

Gimnazijos 120-ies metų istorija

Gimnazijos 120-ies metų istorija

2018-03-14

2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazija švenčia 120-ies metų jubiliejų. Tai viena seniausių miesto gimnazijų, garsėjanti ne tik tradicijų puoselėjimu, bet ir atvirumu, inovatyvumu, draugiškos saviraiškos ir saviugdos aplinkos kūrimu, visuomeniškumu.

 

 

„Find your niche and be the best at it“

„Find your niche and be the best at it“

2018-03-14
Kovo 2 d. į gimnaziją buvo atvykęs Martynas Jaugelavičius, kuris baigė Didždvario gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato programą, šiuo metu studijuoja ISM vadybos ir ekonomikos universitete ir yra gimnazijos Tarptautinio Bakalaureato Alumni klubo prezidentas. Jis antrokams vedė paskaitą, kaip nepasiduoti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų, įvardijo TB programos privalumus. 
Martynas mokinius sužavėjo savo bendravimu, nes ne kartą salė smagiai juokėsi – pristatymas buvo išties nuotaikingas, įdomus ir interaktyvus. Jis pasakojo apie tai, kad neklausė kitų patarimų, nepildė tėvų svajonių, o siekė savo užsibrėžto tikslo ir darė tai, kas jam patiko. Vaikinas mokinius įkvėpė surizikuoti bent kartą gyvenime, negyventi kitų gyvenimo, nedaryti to, ką daro visi, atrasti save ir užsiimti tuo, ką iš tikrųjų mėgsti. Visiems įsiminė Martyno  žodžiai: „Find your niche and be the best at it“ („Atrask savo mėgstamą sritį ir būk joje geriausias“).
Martynas kalbėjo ir apie TB programos pliusus. Jis ragino išbandyti šią programą, nes mokydamasis įgyji neįkainojamos  patirties, kuri labai palengvina mokymąsi universitete. Jo manymu, didžiulis TB programos pliusas – tai užsimezgęs ryšys su bendraklasiais, kuris  išlieka ir baigus mokyklą. 
Gimnazistai liko dėkingi Martynui už jo įkvepiantį pristatymą. Pasak antrokų, ši pamoka jiems buvo prasminga, naudinga, privertusi ne vieną jų susimąstyti.
 

Tiksliųjų mokslų savaitė

2018-03-09

Kovo 12-16 d. gimnazijoje skelbiama Tiksliųjų mokslų savaitė.

Renginiai

Sveikiname!

2018-03-12

Šiaulių miesto dailės olimpiadoje  gimnazijos mokinė Goda Kulnytė (IIId kl.) laimėjo II vietą. Šiuo metu mergina ruošiasi šalies dailės olimpiadai „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“, kuri vyks Trakuose.

Ir aš šimtmečio herojus

Ir aš šimtmečio herojus

2018-03-12

Kovo 15 d. 12.30 val. Didždvario gimnazijoje vyks apskritojo stalo diskusija „Ir aš šimtmečio herojus“.

Programa

Sveikiname!

2018-03-13
Sveikiname Šiaulių regiono raštingumo konkurso nugalėtojus!
 • Agnė Babrauskaitė II kl. grupėje laimėjo I vietą (mokytoja Janina Dombrovskienė)
 • Vaiva Šiuparytė III kl. grupėje laimėjo II vietą (mokytoja Jolanta Valančienė)
Naujienlaiškis

Naujienlaiškis

2018-03-09

 

Šiaulių Didždvario gimnazijos naujienlaiškis „Antrieji namai“.

ANTRIEJI NAMAI

 

Ekologišką aplinką kiek­vie­nas privalo pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs

Ekologišką aplinką kiek­vie­nas privalo pra­dė­ti kur­ti nuo sa­vęs

2018-03-05

Vasario 21 d. Didžd­va­rio gim­na­zi­jo­je vy­ko VI  Tė­vo Jur­gio Amb­ro­zi­jaus (Amb­ra­zie­jaus) Pabrėžos var­do moks­li­nin­kų, mo­ky­to­jų, dva­si­nin­kų ir mo­ki­nių kon­fe­ren­ci­ja „Žmo­gaus eko­lo­gi­ja“, kurioje   da­ly­va­vo 44 pra­ne­šė­jai iš Šiau­lių, Tau­ra­gės, Vil­niaus, Kauno, Kuršėnų, Akmenės, Kražių. Prista­ty­ta per 35 pra­ne­ši­mus.

Apie J. A. Pab­rė­žos pa­li­ki­mą kal­bė­jęs pran­ciš­ko­nų kunigas Severino Holocher OFM  pa­brė­žė, kad žmogaus  eko­lo­gi­ja pra­si­de­da nuo žmo­gaus vi­di­nės har­mo­ni­jos. Apie žmo­gaus eko­lo­gi­ją, me­ni­nin­ko    aki­mis, pa­sa­ko­jo Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rė Monika Šaltytė. Jos pranešimas buvo apie tai, kaip vaikas gali ir net turi auklėti savo tėvus. Kon­fe­ren­ci­jo­je analizuotos te­mos apė­mė savanorystės, fi­zi­nės ir emo­ci­nės svei­ka­tos sri­tis, gi­lin­ta­si į kal­bos, tech­no­lo­gijų vaidmenį kas­die­nia­me gy­ve­ni­me, kal­bė­ta apie kū­ry­biš­ku­mo svar­bą ug­dant ap­lin­ko­sau­gi­nius ir eko­lo­gi­nius įgū­džius, gam­ta­moks­li­nių kom­pe­ten­ci­jų for­ma­vi­mą. Ar tikrai pasitikėjimas savimi – raktas į laimingesnį gyvenimą? Į šį klausimą padėjo atsakyti Edita Mikalauskienė, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos psichologė. Šiau­lių uni­ver­si­te­to ap­lin­ko­ty­ros ka­ted­ros daktaras, lek­to­rius Mar­ty­nas Kaz­laus­kas pristatė daug kam negirdėtus, neatpažįstamus titnagdumblius, pateikė informaciją apie jų panaudojimą. Šiaulių universiteto daktarė, docentė Ilona Kerienė skaitė pranešimą apie biologiškai naudingus ir žalingus junginius grikiuose. Europos savanorių tarnybos savanoris Paul Muller supažindino konferencijos dalyvius su ekologinių problemų sprendimo būdais Austrijoje.

Taigi konferenciją galima apibendrinti vienu teiginiu – labai svar­bu, kad ekologišką aplinką  kiek­vie­nas pra­dė­tų kur­ti nuo sa­vęs.

Kai mokytojai tapo mokiniais...

Kai mokytojai tapo mokiniais...

2018-03-05
Vasario 22 d., kai už lango spaudė didžiulis šaltis, kai mokiniai ilsėjosi, nes vis dar tęsėsi žiemos atostogos, mokytojai tapo mokiniais. Tai buvo gerosios patirties sklaidos diena „Kolega kolegai: mokomės vieni iš kitų“. Keturios gimnazijos pedagogų grupės-„klasės“ turėjo po keturias pamokas, kurias organizavo keturios kolegės: lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Janina Dombrovskienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė Kristina Urbonienė, IT mokytoja ekspertė Daiva Bukelytė ir psichologė Rūta Nagelienė. Patekę į lietuvių kalbos ir literatūros pamoką, kolegos praktiškai susipažino su interpretacijos galimybėmis – teko analizuoti Just. Marcinkevičiaus ir G. Grajausko tekstus, patiems panirti į poezijos labirintus ir net kurti ketureilius. Anglų kalbos mokytoja K. Urbonienė visus sudomino „žemėlapių pasakojimais“, kurie kuriami naudojant ArcGIS debesų platformą. Kiekvienam teko kurti savo dėstomo dalyko žemėlapį pasirinkta tema. Dabar belieka tuos įgūdžius gilinti ir taikyti darbe. IT mokytoja D. Bukelytė kvietė dirbti su Google bendrintais dokumentais: redaguoti tekstus,  komentuoti mokinių namų darbus, palaikyti glaudų ryšį tarp mokytojo ir mokinio veiklos. Užsiėmimo pabaigoje buvo demonstruota, kaip Google formą taikyti pamokoje refleksijai. Kad pamokose tarp mokinių ir mokytojų vyrautų teigiamas mikroklimatas, tolerancija, psichologė R. Nagelienė siūlė atkreipti dėmesį į emocijų atpažinimą, puoselėti empatiją. Ši pamoka leido kiekvienam prisiminti konkrečias situacijas pamokose,  jas išnagrinėti per emocijų prizmę. Po pamokų visi „mokiniai“ ir mokytojai susirinko į aktų salę aptarti rezultatų. Buvo smagu girdėti, kai mokytojai gyrė vienas grupes už kūrybiškumą, kitas – už smalsumą, motyvaciją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Pupinytė dėkojo mokytojoms už atsakingumą, iniciatyvumą dalijantis gerąja darbo patirtimi. Pamokos neprailgo, pasitikrintos žinios ir gebėjimai, įgyta nauja patirtis - vadinasi, lūkesčiai  įgyvendinti.
 
Didždvariečiai Gyvybės mokslų centre

Didždvariečiai Gyvybės mokslų centre

2018-03-06
Kovo 2 d. 15 gimnazijos mokinių dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje  „The COINS 2018“,  kuri vyko Vilniaus Gyvybės mokslų centre. Gimnazistai  klausėsi vokiečių kilmės mokslininko, Nobelio premijos laureato Erwin Neher paskaitos „Ion channels: Discovery, Function and Role in Medicine and Pharmacology“, aplankė Gyvybės mokslų centre įsikūrusias laboratorijas, išgirdo pasakojimų apie jose vykdomus tyrimus iš pačių mokslininkų lūpų. Be to, vienintelės Lietuvoje mobilios laboratorijos ant ratų -  Mobiliosios bioklasės - užsiėmimo metu mokiniai susipažino su moksliniais prietaisais iš arčiau, kai kuriuos jų net patys išbandė, dalyvavo  ekskursijoje po seniausią Vilniaus universiteto Zoologijos muziejų,  saugantį apie 4024 įvairių eksponatų, išgirdo apie GMC vykdomas studijų programas bei įstojimo kriterijus.
 
Pirmoji geomokslų olimpiada

Pirmoji geomokslų olimpiada

2018-03-06
Kovo 2 d gimnazijoje vyko pirmosios Lietuvos geomokslų olimpiados regiono etapas. Šią olimpiadą organizavo Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas, Lietuvos geologų sąjunga. Olimpiados dalyviai, atvykę iš Tauragės, Akmenės raj., Šiaulių miesto mokyklų (iš mūsų gimnazijos dalyvavo 3 mokiniai), atliko geografijos, fizikos, astronomijos užduotis.
Sveikiname!

Sveikiname!

2018-03-07
Sveikiname Šiaulių apskrities mokyklų mokinių romansų konkurso „Sustok, akimirka žavinga - 4“ nugalėtoją, užėmusią I vietą, Rugilę Remeikaitę, IVe. 
Rusų kalbos mokytoja Natalija Ploshenko.
 
 

Sėkmės!

2018-03-07
Tautvydas Ščefanavičius (IV kl.) 2018 m. kovo 8-10 d. dalyvaus 51-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etape Mažeikių M.Račkausko gimnazijoje.
Linkime jam sėkmės!
 
Didždvariečių pranešimai – vieni geriausių

Didždvariečių pranešimai – vieni geriausių

2018-03-07
Kovo 2 d. I g kl. mokinys Šarūnas Laurinavičius ir I a kl. mokinys Kasparas Gruslys Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos organizuotoje tarptautinėje teorinėje-praktinėje mokinių konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“ skaitė pranešimus. Džiugu, kad abiejų mokinių darbai apie partizaninį karą Lietuvoje buvo pripažinti kaip vieni  geriausių. Mokinius konsultavo istorijos mokytoja Asta Andžiuvienė. 
 
Šarūnas Laurinavičius, I g kl.
 
Sveikiname!

Sveikiname!

2018-03-07
Kovo 2 d. Kuršėnuose vyko tarpzoninės štangos spaudimo varžybos, kuriose puikiai pasirodė mūsų gimnazijos atletai. Visi pagerino savo asmeninius rekordus. IV klasės mokinys Matas Valčiukas išspaudė net 140 kg ir savo svorio kategorijoje užėmė II vietą.
Mokytojas Mindaugas Dabkevičius
 
Paroda

Paroda

2018-03-08

Didždvario gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje veikia literatūros paroda, skirta Kovo 11-ajai - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Istorijos pamoka Šiaulių universiteto bibliotekoje

Istorijos pamoka Šiaulių universiteto bibliotekoje

2018-03-09
I p ir I m kl. mokiniai lankėsi modernioje Šiaulių universiteto bibliotekoje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Aušros“ laikraščio  leidimo istorija ir J. Šliūpo veikla“.  Universiteto darbuotoja išsamiai, įtikinamai ir paprastai pristatė  J. Šliūpo biografijos faktus, įvertino jo veiklą „Aušros“ leidyboje. Lektorė pateikė įvairiapusę medžiagą tiek apie laikraščio idėjinį turinį, tiek apie jo gabenimo bei platinimo sunkumus. Buvo įdomu sužinoti, kad dalis visuomenės nevienareikšmiškai vertino „Aušroje“ spausdinamą medžiagą, nes J. Šliūpas kritiškai vertino dvasininkų darbą. Gimnazistus itin sudomino J. Šliūpo rankraščiai: juos buvo galima pavartyti, t.y. gyvai prisiliesti prie šio iškilaus ir nenuilstančio Lietuvos politinio veikėjo minčių.                               
Kai nueini į ŠU, tai būtina aplankyti ir ten įsikūrusį Lito kambarį – taip  netradiciškai  dizaineris, kraštotyrininkas, visuomenės  veikėjas Vilius Puronas įamžino litą. Mokinių išmaniųjų telefonų blykstės dirbo be sustojimo. Keistas ir netikėtas jausmas patekti į kambarį, kurio visos sienos, grindys nuklijuotos įvairaus nominalo metalinėmis litų ir centų monetomis. Beje, apžiūrėjome pinigų ekspoziciją, kurioje buvo eksponuojami įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais cirkuliavę pinigai.            
Netradicinė pamoka suteikė mokiniams galimybę dinamiškiau ir išsamiau  susipažinti su istorinių asmenybių veikla ir įvertinti jų svarbą Lietuvos istorijoje.                                                                                                                     
 

TBDP

2018-02-09

Konferencija

Konferencija

2018-02-28
Vasario 21 d. į Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytojų organizuotą  respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Tradiciškai inovatyvus anglų kalbos mokymas Šiaulių Didždvario gimnazijoje“ sugužėjo gausus būrys anglų kalbos mokytojų iš tolimiausių respublikos kampelių: Vilniaus, Kauno, Trakų, Palangos, mūsų kaimynai iš J.Janonio, S.Daukanto, „Romuvos“ gimnazijų, taip pat Šiaulių miesto ir rajono progimnazijų. Gimnazijos mokytojos dalijosi patirtimi, kaip joms sekasi ieškoti, atrasti ir taikyti inovatyvius bei efektyvius anglų kalbos mokymo(-si) būdus bei metodus, kad mokinių mokymosi pasiekimai gerėtų. Svečiai ne tik įdėmiai klausėsi pranešėjų, bet ir aktyviai dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose, kuriuose noriai diskutavo apie galimybes ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, apie debatavimo bei grupinio darbo įgūdžių stiprinimą anglų kalbos pamokose, mokėsi šiuolaikinių užsienio kalbos analizės būdų. 
Konferencijos dalyviai džiaugėsi įgytomis praktinėmis žiniomis, puikia atmosfera, o mūsų anglų kalbos mokytojos - naujomis pažintimis, pozityvaus bendradarbiavimo bei sutelkto darbo rezultatais.
Didždvario mokiniai – tarptautinės matematikos ir anglų kalbos KINGS olimpiados laimėtojai

Didždvario mokiniai – tarptautinės matematikos ir anglų kalbos KINGS olimpiados laimėtojai

2018-02-28
Sveikiname laimėtojus: 
Vismantą Stonkų, pasiekusį matematikos antrąjį žinių lygį, Gabrielę Vaitkevičiūtę, Luką Kvietkauską, Dovydą Juknevičių, pasiekusius matematikos trečiąjį žinių lygį, Lauryną Matuzą, pasiekusį anglų kalbos pirmą žinių lygį, Dovydą Juknevičių, pasiekusį anglų kalbos antrą žinių lygį.
 
Šimtmečio pietūs

Šimtmečio pietūs

2018-02-28
Didždvario ir J. Janonio gimnazijų vadovų Šimtmečio pietūs. 
 

Vasario 9-oji - Gimtosios kalbos puoselėjimo diena

2018-02-28
Vasario 9 d. visa gimnazija įsijungė į Gimtosios kalbos puoselėjimo dienos minėjimą (nors gimtosios kalbos mokomės kasdien): visų dalykų mokytojai per pirmą pamoką „Gimtoji kalba – bendras meilės ryšys“ kalbėjo apie gimtosios kalbos svarbą, I kl. mokiniai vykdė kūrybinį projektą „Pokalbis su Lietuva“ (deja, dėl gripo karantino jį tą dieną įgyvendino tik viena klasė), IV kl. mokiniams vyko lietuvių kalbos pamoka „Kodėl reikia mokytis gimtąją kalbą?“ (ją vedė ŠU humanitarinių m. daktarė, profesorė Genovaitė Kačiuškienė), dalis II-IV kl. mokinių vyko į Vilniuje vykstančią tarptautinę mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodą „Studijos 2018“.
II kl. mokiniai sėkmingai įgyvendino pažintinį projektą „Kalbos kelias“.  II a klasė su kuratore Julija Muningiene  lankėsi  Fotografijos muziejuje, kuris yra  vienintelis specializuotas fotografijos meno ir technikos muziejus Lietuvoje. Gidas mokinius supažindino su muziejaus istorija, pristatė kūrybinių eksperimentų erdvę, kurioje ir vyksta dauguma edukacinių užsiėmimų. Apžiūrėję keičiamas parodas, mokiniai pakilo ant muziejaus stogo įrengtos terasos, nuo kurios atsiveria Šiaulių miesto panorama – tai  mokiniams padarė didžiulį įspūdį. II b klasė su  lietuvių k. mokytoja Vida Balčiūniene vienoje iš Šiaulių universiteto konferencijų salių klausėsi paskaitos apie humanitarinių ir teisės mokslų daktarą, aušrininką, lietuvių spaudos ir politinį veikėją Joną Šliūpą, po to lankėsi jo surinktų leidinių archyve, kurio didžiąją dalį sudaro knygos (pati seniausia – 1821 m. Vokietijoje išleistas senovės prūsų kalbos vadovėlis). II g klasė su kūno k. mokytoja Rima Kasiliauskiene ir lietuvių k. mokytoja Lina Michailoviene lankėsi  P. Višinskio bibliotekoje. Mokiniai, lydimi gidės, apėjo visas bibliotekos erdves, dalyvavo specialiai jiems organizuotoje literatūrinėje viktorinoje (daugiausiai  žinantys buvo net apdovanoti). Džiugu, kad vaikams biblioteka tapo atradimu, jie nesitikėjo, kad ji tokia šiuolaikiška. Dauguma patikino, kad tikrai čia dar apsilankys. II m klasė su anglų k. mokytojomis: Tatjana Sviatkina ir Kristina Urboniene, keliavo į šalia gimnazijos esantį Radijo ir televizijos muziejų, kuriame turėjo galimybę ne tik klausytis įtaigaus muziejaus darbuotojo pasakojimo  apie eksponatus, bet ir juos paliesti. II p klasė su etikos mokytojumi Pauliumi Baranausku aplankė poeto Jovaro muziejų. Mokiniai, klausydamiesi gido pasakojimo, smalsiai apžiūrinėjo ano meto namo, kambarių interjerą, turėjo galimybę susipažinti su XIX a. knygynu ir negalėjo atsistebėti faktu, kad jiems žinomos dainos „Ko liūdi, berželi, ko liūdi“ autorius yra Jovaras.
Taigi gimtąją kalbą puoselėjame ne tik lietuvių kalbos pamokose, bet ir lankydamiesi įvairiuose Šiaulių miesto įstaigose. Smagu, kad ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, lydėję mokinius, sužinojo daug naujų dalykų.
Integruoto projekto „Esu savojo AŠ autorius“ pristatymas Šiaulių miesto pedagogams

Integruoto projekto „Esu savojo AŠ autorius“ pristatymas Šiaulių miesto pedagogams

2018-02-28
Vasario 27 d. lietuvių kalbos  mokytoja Janina Dombrovskienė ir IT mokytoja Daiva Bukelytė miesto pedagogams pristatė  integruoto  IT, lietuvių kalbos ir ugdymo karjerai projekto rezultatus: II m kl. mokiniai pristatė per IT pamokas kurtą „Esu savojo AŠ autorius“ tinklalapį. 
Visi stebėjusieji pristatymus vienbalsiai tvirtino, kad mokiniai parodė ne tik puikius IT, bet ir įtaigaus  bendravimo su auditorija gebėjimus. Džiugu, kad šis projektas paskatino mokinius rimčiau susimąstyti apie savo ateitį, karjerą, kad kurdami tinklapį jie geriau pažino save. Ne mažiau svarbus darbas teko mokiniams, dirbusiems grupėse: po kiekvieno kalbėjusiojo jie diskutavo ir pagal iš anksto sutartus vertinimo kriterijus vertino tiek tinklalapio, tiek pristatymo kokybę. Šaunu, kad mokiniai gebėjo pamatyti tiek darbo sėkmes, tiek tobulintinus dalykus, gebėjo savo vertinimą pagrįsti argumentais, būti atsakingi ir objektyvūs.
Projekto pradžioje kartu su mokiniais buvo susitarta dėl šių tikslų įgyvendinimo: 
• gebėti tvarkingai ir teisėtai naudoti bei taikyti tinklalapių kūrimui skirtas programines priemones;
• mokytis apdoroti, kurti paveikslus, animaciją grafikos rengykle;
• atsakingai interpretuoti viešai pateikiamą informaciją apie karjeros planavimą;
• taisyklinga kalba reikšti mintis, kurti tekstą;
• mokytis kūrybiškai rengti tekstus;
• mokytis bendradarbiauti mokantis ir vertinant vieni kitų darbus.
Manome, kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus pasiekė tikslus ir įgijo naujų gebėjimų, patobulino dalykines ir bendrąsias (ypač mokėjimo mokytis) kompetencijas. Džiugu, kad  kolegos domisi mokytojų bendradarbiavimo rezultatais, mokinių kūrybine veikla.
Tik dalindamiesi savo gerąja patirtimi su kitais mes augame patys!

Tik dalindamiesi savo gerąja patirtimi su kitais mes augame patys!

2018-03-01
Vasario 20 d. į respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymo problemos ir aktualijos“ susirinko per septyniasdešimt lietuvių kalbos mokytojų iš visos respublikos. Džiugu, kad  nemaža jų dalis jau tapo nuolatiniais dalyviais, nepraleidžiančiais nė vienos konferencijos. Ši, ketvirtoji konferencija buvo skirta ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo, bet ir Šiaulių valstybinės mergaičių lietuviškos (dabar Didždvario) gimnazijos įkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferencijos koordinatorė, skyriaus vedėja Audronė Saldauskienė, pasveikinusi susirinkusius, priminė konferencijos tikslus: dalintis savo gerąja patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, išsakyti lietuvių k. ir literatūros mokymo(si) problemas ir kartu ieškoti problemų sprendimo būdų. 
Plenariniame posėdyje buvo išklausyti trys pranešimai: Daiva Stasiulionienė, VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro darbuotoja, Klasikų asociacijos narė, mokytoja, kalbėjo apie vieną svarbiausių literatūros kontekstų – Šventąjį Raštą („Biblinė pasaulio sukūrimo ir buvimo kūrinijoje samprata“), Vilma Dulevičienė, 9 kl. literatūros vadovėlio, mokomųjų knygų, pratybų autorė, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mokytoja ekspertė, pristatė naujo vadovėlio struktūrą, jam parengtas pratybas („Etapinės tekstų analizės ir interpretacijos strategija I-II kl. literatūros pamokose“), Rimvydas Sruogis, Šiaulių J. Janonio gimnazijos mokytojas ekspertas, papildė pastarąją kalbėtoją ir  pateikė pavyzdžių, kaip galima planuoti vieną ar kitą vadovėlio skyrių („Programos pokyčiai: I klasės 2 skyriaus „Žmogus ir tėvynė“  planavimas“).
Sekcijose mokytojai ne tik išklausė kolegų pranešimų, bet ir turėjo laiko klausti, diskutuoti, o  pranešimai buvo įvairūs: pasidalinta patirtimi apie mokymo(si) metodų, būdų įvairovę, mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą, pasirengimą literatūriniam rašiniui, buvo pateikta lyginamosios kūrinių analizės pavyzdžių, pristatytas vieno autoriaus pamokų ciklo („Viena Sarbievijaus pamoka“, „Pamokų ciklas. V.Mačernis“, „Aš jos ieškojau visą amžių...“ (Č. Milošas) ir kt.) planavimas ir įgyvendinimas, pasidalinta mintimis apie elektroninės bibliotekos „Vyturys“ naudojimosi galimybes, aptarta gimtosios kalbos situacija šiandieninėje visuomenėje ir kt.  Smagu, kad net trys Didždvario gimnazijos mokytojos: Lina Michailovienė, Janina Dombrovskienė ir Živilė Muzikevičiūtė, irgi pasidalijo savo gerąja patirtimi.
Konferencijos pabaigoje buvo pristatytas stendinis pranešimas („Būdai suaktyvinti mokinių savarankišką darbą“) bei apibendrintas sekcijų darbas.  Iš pokalbių, žinučių, laiškų el. paštu išaiškėjo, kad konferencija mokytojams buvo išties naudinga. Tikimės, kad visi grįžo gavę gerų emocijų, pasisėmę naujų idėjų,  kurias realiai pritaikys savo darbe.
 
Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų mokymo(si) patirčių paieška, siekiant mokinio pažangos

Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų mokymo(si) patirčių paieška, siekiant mokinio pažangos

2018-03-01
Vasario 19 d. gimnazijoje jau 15-ą kartą vyko matematikos ir informacinių technologijų mokytojų respublikinė mokslinė metodinė-praktinė konferencija „Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų mokymo(si) patirčių paieška, siekiant mokinio pažangos“. Į konferenciją atvyko 135 matematikos ir informacinių technologijų mokytojai iš įvairių Lietuvos miestų bei miestelių: Klaipėdos, Alytaus, Kauno, Šilalės, Vilniaus, Kėdainių, Panevėžio, Joniškio, Kelmės, Radviliškio ir kt.
Konferencijoje buvo perskaityti 23, pristatyta 11 stendinių pranešimų, kuriuose atsispindėjo įvairios matematikos ir IT mokytojams aktualios temos. Mokytojai pristatė pamokose naudojamas  mokinių mokymo(si) aktyvinimo formas, metodus, dalijosi patirtimi, kaip įtraukia mokinius į aktyvią tiriamąją ir kūrybinę veiklą, pateikė pamokų, vykstančių už klasės ribų, pavyzdžių, diskutavo, kaip suvokti, atpažinti mokinių skirtybes, kaip parinkti mokymo(si) strategijas, metodus, kurie  tenkintų skirtingų  gebėjimų mokinių ugdymosi poreikius, padėtų formuoti aukštesnius siekius ir kt.  Daug dėmesio buvo skirta mokinių mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos vertinimui bei įsivertinimui, matematikos ir IT mokymui siekiant puoselėti STE(A)M kultūrą. 
Diskusijose išaiškėjo, kad didėjant informacijos kiekiui, yra labai svarbu, kad „skaitmeninės kartos“ vaikai sugebėtų tą informaciją apdoroti ir ją suvokti, kad mokytojas pamokoje nebegali būti tik dėstytojas, jis privalo tapti  patarėju, konsultantu, moderatoriumi. 

Istorijos pamoka kino teatre

2018-03-02
Vasario 28 d. III kl. mokiniai, su istorijos mokytoja Valda Kizevičiūte žiūrėjo vieną naujausių lietuvių filmų „Pelėdų kalnas“. Filmo istorija nukėlė į 1947-1952 metų Lietuvą, kai Antrojo pasaulinio karo chaosą ištvėrę žmonės turėjo rinktis tarp emigracijos, traukimosi į mišką ir prisitaikymo tuometinėje okupuotoje šalyje. Filmas pasakoja apie pasiaukojantį partizaninį žygį į Vakarus tam, kad būtų nunešta žinia laisvam pasauliui ir JAV kongresui apie Baltijos šalių nepriklausomybės siekį bei Kremliaus nusikaltimus.
Mokiniai buvo sužavėti ir sukrėsti režisieriaus Audriaus Juzėno filmu. Tai buvo puiki galimybė istorijos mokytis ne iš vadovėlio klasėje, o žiūrint filmą kino teatre.  
Ekonomikos ir lyderystės mokykla

Ekonomikos ir lyderystės mokykla

2018-03-02

Vasario 28 d. Šiaulių verslo inkubatoriuje startavo Ekonomikos ir lyderystės mokykla. Mokykloje mokysis ir Didždvario gimnazijos II-III klasių mokiniai. Septintojo sezono užsiėmimų tema „Socialiniai tinklai - naujos galimybės - komunikacijai ir verslui“. Mokinių laukia įdomūs susitikimai, verslo projektai, naujos pažintys.

Šiaulių Didždvario gimnazijos prezidento rinkimai

2018-03-02
Kovo 1 d. - pradedamas kandidatų į renkamas pareigas kėlimas.
Kovo 12 d. - paskelbiami rinkėjų sąrašai.
Kovo 16 d. - paskutinė diena pareikšti norą tapti kandidatu į renkamas pareigas. Kandidatai į renkamas pareigas privalo pateikti mokyklos rinkimų komisijai jos išduotus rinkėjų prašymus ir parašų rinkimo lapus.
Kovo 19 d. - oficialiai pradedama rinkimų agitacija.
Kovo 20 d. - agitacija. 
Kovo 21 d. - agitacija.  
Kovo  22 d. - debatai aktų salėje (per ilgąsias pertraukas).
Kovo 23 d. agituoti draudžiama.
Kovo  27 d. - rinkimų diena.
 
Balandžio 12 d. 15.30 val. Prezidento inauguracija.
 

Sveikiname!

2018-03-02
Sveikiname Martiną Kotlovą (IIa kl.) užėmusią III vietą Šiaulių miesto II-III kl. mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiadoje. 
Mokytoja Natalija Plošenko.
 
Sveikiname!

Sveikiname!

2018-03-05
Sveikiname respublikinės geografijos olimpiados „Mano Gaublys“ nugalėtojus!
I vieta - Kipras Tallat Kelpša, TB2 kl.;
II vieta - Armandas Kondroška, II m kl.;
III vieta - Rytis Petkauskas, II p kl.
Sveikiname geografijos mokytoją Snieginą Raubaitę!

Sveikiname!

2018-03-05
Sveikiname Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados regioninio etapo nugalėtojus:
I vieta – Jonas Naujokas, TB2 kl.
II vieta – Armandas Kondroška, II kl. 
III vieta – Marius Pocevičius, IV kl. 
 
Mokytoja Diana Virbickaitė.
40-ies paukščių diena

40-ies paukščių diena

2018-03-09

Kovo 10 diena - 40-ties paukščių diena. Mes jau laukiame sugrįžtančių paukščių namo. O jūs?

Sveikiname!

2018-02-27

Sveikiname Šiaulių apskrities I.Požėlaitės-Davis kūrybinio rašymo anglų kalba konkurso laureatus:

 • Arnas Vasiliauskas, II vieta,
 • Ugnė Tylenytė, III vieta,
 • Lukas Jukna (paskatinamoji vieta).

Sveikiname!

2018-02-12

Sveikiname respublikinio konkurso „Žynys“ nugalėtojus!

 • Kiprą Tallat Kelpšą, TB2 kl. mokinį, laimėjusį I vietą!
 • Ugnę Tylenytę, IV kl. mokinę, laimėjusią III vietą.

Sveikiname geografijos mokytoją Snieginą Raubaitę.

LITEXPO

LITEXPO

2018-02-14
 Vasario 9 d. II-IV kl. mokiniai, profesijos patarėja Laima Vielikėnienė, bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ 16-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2018. Įjunk ateitį“. Parodoje buvo pristatytos Lietuvos ir užsienio profesinės, aukštosios, universitetinės neformaliojo ugdymo mokyklos. 
Šiuo metu gimnazijos A. J. Greimo skaitykloje iš gautos parodoje medžiagos yra parengtas profesiniam informavimui skirtas stendas. 
 
Bibliotekos vedėja Rima Dranickaitė
Pasaulis pagal mus

Pasaulis pagal mus

2018-02-15
Vasario 7 d. A. J. Greimo skaitykloje atidaryta II kl. mokinių grafikos darbų paroda „Pasaulis pagal mus“. Dailės pamokose mokiniai mokėsi ne tik valdyti, rodos, paprasčiausią, bet kartu ir be galo įnoringą, specifinių žinių reikalaujančią priemonę – pieštuką, bet ir „audė“ savo gyvenimo istorijas, kūrė ateities planus, lygino atrastas ir dar negirdėtas tiesas ir, man rodos, džiaugėsi kūrybiniu procesu. 
Kviečiame aplankyti II kl. gimnazistų kūrybinių darbų parodą, kuri skaitykloje bus visą vasario mėnesį.
 
Dailės mokytoja Jovita Ratnikienė
 
Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje

Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje

2018-02-15
Kaip patikrinti, ar gerai veikia telefono linija? Paskambini ir ištari pirmą į galvą toptelėjusį sakinį, pavyzdžiui, „Arklys  neėda agurkų salotų“. Būtent šią frazę pasakė vokiečių fizikas P. Reis, sukūręs ir pats išbandęs pirmąją telefono liniją. 
Apie šį ir dar daugybę kitų vokiečių išradimų sužinojo  būrys I-II kl. „vokietukų“, vasario 7 d. nukeliavę į Vilnių ir apsilankę Goethe`s instituto ir Fraunhoferio draugijos surengtoje parodoje „Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“. Tai integruota paroda apie svarbius istorinius mokslinius išradimus ir šiuolaikines medicinos, informatikos, energetikos, komunikacijų, transporto inovacijas ir orientuota į 12-25 metų lankytojus. Čia galėjome susipažinti su Vokietijos mokslinių tyrimų institucijomis.
Po parodos nuvykome į Vilniaus universitetą, kur visus  sužavėjo observatorijos bokštas, o ypač daug teigiamų emocijų suteikė kopimas į jį stačiais sraigtiniais laiptukais. Kelionę vainikavo nuotrauka prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto Signatarų namų. 
                                  
Vokiečių k. mokytojos Daiva Staniulytė ir Danguolė Kukla
 
 
 

Sveikiname!

2018-02-15
Sveikiname Šiaulių m. I-IV kl. mokinių matematikos olimpiados nugalėtojus:
 • I kl. grupėje III vietą pelnė I a kl. mokinė Medeinė Patkauskaitė (mokytojas Eugenijus Buivydas),
 • IV kl. grupėje - IV kl. mokinys Žygimantas Kramenka (mokytoja Irena Baranauskienė).

Olimpiada

2018-01-15

Kviečiame dalyvauti Daugiakalbystės olimpiadoje „Aš kalbu, Tu kalbi – Mes bendraujame“ 2018.

INFORMACIJA

„Žynio“ konkursas

„Žynio“ konkursas

2018-02-05
Sveikiname gimnazijos konkurso „Žynys“ nugalėtojus:
 
 • I vieta - Kipras Tallat Kelpša, TB2 kl.
 • II vieta - Ugnė Tylenytė, IV e kl.
 • III vieta - Valdonė Šniukaitė, TB2 kl.
Dėkojame mokytojams, dalyvavusiems konkurse: Pauliui Baranauskui, Valdai Kizevičiūtei, Rūtai Alminienei ir Romai Pupinytei.

 

Sveikiname!

2018-02-08

Sveikiname Šiaulių m. mokinių fizikos olimpiados nugalėtojus II kl. grupėje:

 • I vieta - Arnoldas Bubelis
 • II vieta - Dominykas Umbrasas
 • III vieta - Ugnius Sadauskas

Mokytojas Saulius Pelanskis

Pilietiškumo pamoka Šiaulių miesto savivaldybėje

Pilietiškumo pamoka Šiaulių miesto savivaldybėje

2018-02-05
Vasario 2 d. I p klasės mokiniai, lydimi istorijos mokytojos Gienos Kubiliūtės, dalyvavo Šiaulių miesto tarybos posėdyje. Kadangi  turime teisę stebėti savivaldos posėdžius net nieko neinformavę, kartu su mokiniais nusprendėme, kad per pilietiškumo pamoką būtinai nueisime pažiūrėti, kas realiai vyksta tarybos posėdžiuose,  pamėginsime suprasti, kaip priimami sprendimai. Stebėto posėdžio tema – 2018 metų miesto biudžetas.  Kiekviena biudžeto eilutė buvo aptariama atskirai, tad  gimnazistai išgirdo pasisakančiųjų argumentus, kur, kokioms miesto reikmėms ar įgyvendinamiems projektams reikėtų skirti vienus ar kitus miesto  pinigus. Mokiniams buvo itin įdomu išgirsti nepritariančių siūlymams argumentus, pamatyti balsavimą ir jo monitoriuje skelbiamus rezultatus.  Be to, jie suprato, kad ne toks ir lengvas pirmininkaujančio posėdžiui darbas. Juk posėdžio pirmininkas  turi gebėti valdyti situaciją, jis gali nutraukti  pasisakantį  tarybos narį, kalbantį per abstrakčiai,  neteikiantį  konkrečių pasiūlymų svarstomu klausimu ar įžeidinėjantį kitus tarybos narius.  
Kitą pamoką su mokiniais aptarėme šią pilietiškumo pamoką. Gimnazistai džiaugėsi apsilankymu ir tvirtino, kad po posėdžio stebėjimo, jiems daug aiškesnis valstybės funkcionavimo mechanizmas.                                                                                                                                                                                                                            
 

Sveikiname!

2018-02-13
Sveikiname Šiaulių m. 8-12 kl. mokinių technologijų olimpiados nugalėtojus:
 • Laurynas Matuzas, II kl. - II vieta 8-10 kl. mokinių konstrukcinių medžiagų kūrybinės veiklos grupėje (mokytojas Jolanas Baršauskas);
 • Gytautė Adomaitytė,  II kl. - I vieta 8-10 kl. mokinių tekstilės kūrybinės veiklos grupėje (mokytoja Audronė Zibalienė);
 • Mindaugas Ravka, IV kl. - II vieta 11-12 kl. mokinių jungtinėje (taikomojo meno, amatų ir dizaino, tekstilės ir aprangos, statybos ir medžio apdirbimo) technologijų programų grupėje (mokytojas Jolanas Baršauskas).
Mokytojų popietė, skirta Vasario 16-ajai paminėti

Mokytojų popietė, skirta Vasario 16-ajai paminėti

2018-02-23
„Skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.“ Bronius Kazys Balutis
  
Didždvario gimnaziją užpuolęs gripo karantinas nesutrukdė vasario 15 dieną paminėti svarbios Lietuvai dienos – Vasario 16-osios. Geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė, pasipuošusi tautiniais rūbais,  pakvietė visus mokytojus į protmūšį „Ar pažįsti Lietuvą?“ Penkios mokytojų komandos su didžiuliu azartu varžėsi tarpusavyje ieškodamos teisingo atsakymo, susijusio su Lietuvos istorija, geografija, literatūra. Džiūgavo komandos, kurios savo būryje turėjo istoriką, lituanistą. Nugalėtojai buvo apdovanoti trispalvę imituojančiais saldainiais bei Lietuvos formos meduoliais, kuriuos kepė pati protmūšio organizatorė.  Tad  pakilia nuotaika, pasitikrintomis ar įgytomis žiniomis pasitikome atkurtos Lietuvos šimtmetį.
Pažintis su Gardino miesto gimnazija Nr.2

Pažintis su Gardino miesto gimnazija Nr.2

2018-02-23
Vasario 21 d. Lietuvos matematikos mokytojų asociacija kartu su Gardino (Baltarusijos Respublika) gimnazijos Nr.2 matematikos mokytojais organizavo seminarą apie matematikos mokymą Baltarusijoje, kuriame dalyvavo daugiau kaip 30 Lietuvos matematikos mokytojų. 
Kai atvykome, baltarusių mokytojai mus pasitiko mokyklos kieme – supratome, kad esame labai laukiami. Netrukus buvome vaišinami kava, arbata, karštomis bandelėmis, kitais skanumynais. Kai sušilome ir šiek tiek pailsėjome po kelionės, mokyklos vadovai supažindino su gimnazija, kuri padarė išties gerą įspūdį – ji jauki, šviesi, gerai aprūpinta mokymosi priemonėmis. Gimnazijos direktorė, matematikos mokytojai pristatė mokyklos veiklą, paaiškino, kaip organizuojamas ugdymo procesas, papasakojo, kaip jauni mokytojai įtraukiami į profesinę veiklą, pasidžiaugė mokinių pasiekimais. Tiesa, dėmesį patraukė tai, kad kiekviename kabinete yra viena stovima darbo vieta, kurią mokytojai juokaudami vadina „kontorka“. Pasirodo, toks stalas  privalo būti kiekvienoje klasėje pagal nustatytas higienos normas (jei mokinys pavargo arba dėl kitų priežasčių nebegali dirbti sėdėdamas, jis gali atsistoti ir tęsti darbą prie šio  stalo). 
Įdomu tai, kad gimnazijoje mokoma plačiau ir giliau negu paprastoje vidurinėje mokykloje, kad matematikos egzaminą, kuris vadinamas tiesiog kontroliniu darbu, mokiniai laiko po 9 kl. (darbo trukmė – 4 val.) ir 11 kl. (darbo trukmė – 5 val.). Kontrolinį darbą sudaro 10 uždavinių. Jį rašydami mokiniai negali naudotis nei skaičiuokliu, nei formulėmis. Kad egzaminą išlaikytum gerai, nepakanka tik teisingai išspręsti pateiktus uždavinius, būtina, be abejo, teisingai aprašyti sprendimus. Iš mokytojų pasakojimo supratome, kad daug dėmesio skiriama matematiniam raštingumui ir elementariai tvarkai darbe: jei yra nors menkiausi pribraukymai, pažymys  mažinamas. Be to, baltarusių mokytojai daug dėmesio skiria mokinių rengimui olimpiadoms – pasirodo, yra net parengtos kelios ruošimo matematikos olimpiadoms programos, o kurią pasirinkti, mokytojas sprendžia pats. Šiam ugdymo aspektui yra išleista nemažai metodinės medžiagos.
Turininga diena Panevėžyje

Turininga diena Panevėžyje

2018-02-23
Vasario 14 d. gimnazijos anglų kalbos mokytojos vykome į Panevėžio Juozo Miltinio gimnaziją, kurioje buvo organizuota metodinė diena „Anglų kalbos mokymo tradicijos ir tradicijų mokymas gimnazijose“. Su šios gimnazijos anglų k. mokytojomis palaikome draugiškus bendradarbiavimo ryšius, praėjusiais mokslo metais jos lankėsi mūsų gimnazijoje.
 Apžiūrėjome gimnaziją, pasidalinome patirtimi su gimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja, anglų kalbos mokytojomis. Kartu su panevėžiečiais lankėmės Panevėžio dailės galerijoje, kuri yra sukaupusi didžiausią keramikos meno kūrinių kolekciją Lietuvoje. Vakare buvome pakviestos į vieną iš gimnazijos tradicinių renginių – dailę, muziką ar šokį pasirinkusių abiturientų ataskaitinį vakarą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 
Diena buvo turininga, smagi ir prasminga. Džiugu, kad Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį galime paminėti susitikdamos su kolegomis, sužinodamos daug naujo.
Biologijos pamoka kitoje aplinkoje

Biologijos pamoka kitoje aplinkoje

2018-02-25

Vasario 9 d. vyko netradicinė biologijos pamoka „Kraujo grupės. Donorystė”. III kl. mokiniai, lydimi biologijos mokytojos Danguolės Vaičekauskienės, apsilankė Šiaulių Kraujo Donorystės centre, kuriame jie susipažino su kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų apklausos anketa, kurią privalo užpildyti kiekvienas žmogus, norintis tapti donoru. Mokiniai stebėjo donoro kraujo tinkamumo tyrimą, kurį atlikus, donoras turi apsilankyti pas Kraujo Donorystės centre dirbantį gydytoją. Esant tinkamai sveikatos būklei, žmogus gali dovanoti kraują. Mokiniai stebėjo ir patį kraujo paėmimo procesą: specialus prietaisas, judindamas kraujo maišelį, tiksliai matuoja standartinę 450 ml kraujo dozę. Paimtas kraujas būna sandariai užlydomas plastikiniame maišelyje ir laikomas kambario temperatūros sąlygomis. Necirkuliuojantis kraujas sandariame maišelyje gali stovėti tik parą laiko, kol dovanotas audinys būna nugabenamas į Vilniaus laboratoriją, dar kartą nuosekliai ištiriamas ir chemiškai perdirbamas. Po procedūros donoras ilsisi, leidžia kraujui tolygiai pasiskirstyti po organizmą. Jau po keliolikos minučių donoras gauna dovanėlę ir būna išleidžiamas iš Kraujo Donorystės centro.

Taigi, mokiniai Kraujo Donorystės centre buvo supažindinti su donoro keliu dovanojant kraują, matė įvairius mechanizmus, palaikančius nekintančias kraujo savybes, turėjo galimybę stebėti kraujo tyrimo procesą, bendravo su Kraujo Donorystės centre dirbančiais žmonėmis.

EUC

EUC

2018-02-27

Vasario 27 d. mokyklos aktų salėje studijų galimybes pristatė atstovai iš IE University Madrid (Ispanija), Universita Bocconi Milan (Italija) bei MODUL university Viena (Austrija). 

 

Vyturys

Vyturys

2018-01-08
Šiaulių miesto savivaldybė visoms miesto mokykloms užsakė „Vyturio“ skaitmeninę knygų biblioteką. Knygos skaitomos kiekvienam vartotojui susikūrus paskyrą adresu 
www.vyturys.lt ir įvedus mokyklai skirtą kodą.
Dėl kodų kreipkitės į lietuvių kalbos mokytojas arba bibliotekininkes.
 
 
Bibliotekos vedėja
 

Socialinės paramos mokiniams

2017-06-29
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) nuo liepos 1 d. kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių (toliau - skyrių) užpildydamas prašymo-paraiškos formą SP-11, šeimos duomenų formą SP-1 bei duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį formą SP-2, pridėdamas pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas ir kitus reikalingus dokumentus.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
 
Mokiniai, dėmesio!

Mokiniai, dėmesio!

2017-12-19
Saugome gimnazijos turtą ir aplinkinių gyventojų ramybę.
Įvažiuojant į Šiaulių Didždvario gimnazijos teritoriją matysite kelio ženklą Nr. 303:
Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones. 
Paaiškinimas iš KET: Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims ar atvežantiems į tą zoną krovinius arba atvykstantiems jų paimti, įskaitant lengvuosius automobilius taksi, atvežančius į tą zoną keleivius arba atvykstančius jų paimti) ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones.
Taigi šis kelio ženklas draudžia motorinių transporto priemonių (išskyrus aukščiau nurodytas) judėjimą.
Kelių eismo taisyklės yra imperatyvios - visi eismo dalyviai, mokiniai irgi, privalo jų laikytis. Mokiniai tikrai nėra aptarnaujantis transportas. Kirsti tą ženklą gali mokytojai - jie, paprastai kalbant, moksleiviams suteikia žinias, t. y. juos aptarnauja.
Laikykitės taisyklių. Budės kelių policijos tarnybos patruliai.

Kultūros paveldo objektai Šiauliuose

2014-06-10

Pirmų gimnazinių klasių mokinių projektas "Kultūros paveldo objektai Šiauliuose".

ŽEMĖLAPIS

Rekomenduojame aplankyti

Virtualus mokyklos muziejus

2014-01-02
Kreipiamės į visus, kurie mokėtės, dirbote Šiaulių Didždvario gimnazijos / 5-oje vidurinėje mokykloje/ Mergaičių gimnazijoje, t.y. mokykloje prie Kaštonų alėjos!
Pažvelkime į savo mokyklos istoriją moderniau!
Didždvario gimnazijos  bendruomenė kuria virtualų gimnazijos muziejų, todėl mums reikalinga Jūsų pagalba. 
Jei turite senų šios mokyklos mokinių ar mokytojų nuotraukų (pamokose, išvykose, miesto renginiuose ir t.t.) kviečiame jomis pasidalinti! 
 
Surinktas nuotraukas galite pamatyti jau dabar virtualiame mokyklos nuotraukų albume.
 
Nuskenuotas nuotraukas siųskite el. paštu didzdvario.muziejus@gmail.com ir užpildykite pateiktą formą apie siunčiamą nuotrauką.
 
AGATA

AGATA

2015-11-02

AGATA sukurtas tinklalapis, kuriame galima legaliai klausytis lietuviškos muzikos: http://www.pakartot.lt
Svetainėje pateikiama skirtingų laikotarpių ir žanrų – liaudies muzika, džiazas, rokas, elektronika, dainuojamoji poezija ir kt. Viskas vienoje vietoje, viskas legaliai. Pagal svetainėje esančių muzikos kūrinių perklausų statistiką bus skirstoma dalis kompensacinio atlyginimo jų atlikėjams, įrašų gamintojams bei autoriams.

Metai JAV privačioje mokykloje

Metai JAV privačioje mokykloje

2017-10-18
2018-2019 mokslo metų stipendijų konkursas II gimnazijos klasių moksleiviams „Metai JAV privačioje mokykloje“.
Kazickų šeimos fondas (KFF) ir JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST Inc (American Secondary Schools for International Students and Teachers) skelbia konkursą 2018-2019 mokslo metų stipendijoms II gimnazijų klasės moksleiviams. 
Visas konkurso sąlygas, taip pat informaciją apie konkurso eigą rasite internete: http://www.assist-inc.org/lithuania
Teiraukitės el. paštu kff.assist@gmail.com arba telefono numeriais 8 5 231 2629, +370 698 25 632. 
Kviečiame gabius, iniciatyvius, pasirengusius atitrūkti nuo šeimos, draugų apsupties, siekiančius didžiulių iššūkių moksleivius. Tai unikali galimybė pažinti pasaulį, darbingai, turiningai ir disciplinuotai praleisti mokslo metus. Privačiose mokyklose yra sudaromos puikios sąlygos mokymuisi, sportavimui, užklasinei meninei veiklai. Mokomasi mažose 10-12 moksleivių klasėse, naudojamasi puikiai įrengtomis laboratorijomis, sportuojama puikiai įrengtuose stadionuose, sporto salėse, gyvenama mokyklų bendrabučiuose. Lietuvos moksleiviai pasiekia puikių akademinių žinių ir aukštų kitų veiklos įvertinimų. Grįžę ir baigę vidurines mokyklas toliau sėkmingai tęsia mokslus geriausiuose Lietuvos ir pasaulio universitetuose.