« Atgal
Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 
Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovas (direktorius), administracija, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai.
 
Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kartą per semestrą, prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.
 
Mokytojų tarybos funkcijos:
  • aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo gimnazijoje klausimus, svarstyti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, metodus ir formas;
  • diskutuoti dėl gimnazijos veiklos programos, aptarti profilinio ugdymo planus, bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;
  • aptarti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabiųjų vaikų identifikavimo klausimus, jų ugdymo programas, metodus;
  • kartu su gimnazijos socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptarti mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo saugos ir kitus klausimus.