« Atgal
Titulinis » Struktūra ir kontaktai » Moksleiviams »

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės
 
Moksleivio elgesio taisyklės turėtų užtikrinti saugią ir drausmingą mokymosi aplinką, leidžiančią moksleiviams mokytis ir skatinančią kiekvieno moksleivio pilietiškumą, kuris yra būtinas sėkmingai veiklai visuomenėje.
 
Didždvario gimnazija siekia išugdyti moksleivių atsakomybę, pagarbą kitiems, mokyklai ir sau pačiam. Iš moksleivių tikimasi, kad jie elgsis atsakingai, nekeldami pavojaus savo ir aplinkinių saugumui, sveikatai, mokymui(si). Didždvario gimnazija įvardija, ko tikimasi iš moksleivių ir reikalauja priimtinų elgesio normų. Gimnazija tikisi, kad kiekvienas moksleivis sieks įgyti tam tikrų savybių. Žemiau išvardintos savybės skatina kurti teigiamą mokymo(si) aplinką ir padeda moksleiviams mokytis bei bendrauti.
 
1. Mokinys privalo:
1.1. Būti mandagus kitiems;
1.2. Būti tolerantiškas, priimti kitų savitumą;
1.3. Saugoti mokyklos inventorių;
1.4. Tinkamai bendradarbiauti su mokyklos visuomene;
1.5. Prisiimti atsakomybę už savo poelgius;
1.6. Visada atlikti klasės ir namų darbus;
1.7. Sėkmingai spręsti konfliktines situacijas;
1.8. Rodyti pasitikėjimą ir atsakomybę;
1.9. Bendrauti su klasės draugais ir mokytojais;
1.10. Priimti pastabas ir konstruktyvią kritiką;
1.11. Laikytis klasės tvarkos;
1.12. Nebijoti rizikuoti, išmėginti naujas idėjas;
1.13. Rodyti entuziazmą mokantis;
1.14. Rūpintis savo poreikiais ir išvaizda;
1.15. Būti disciplinuotas;
1.16. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą.
 
2. Mokiniui draudžiama:
2.1. Praleisti pamokas be pateisinamos priežasties; (Praleidus daugiau nei 5 pamokas per mėnesį, moksleivio lankomumas bus svarstomas mokyklos vaiko gerovės komisijoje.)
2.2. Vėluoti į pamokas;
2.3. Nepasiruošti pamokoms;
2.4. Kelti pavojų aplinkinių sveikatai bei darbo produktyvumui;
2.5. Niokoti ir gadinti mokyklos inventorių; (Mokiniui padarius žalą, tėvai ar globėjai privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainas.)
2.6. Rūkyti, bei turėti tabako gaminius, alkoholį, narkotikus, elektronines cigaretes, psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus;
2.7. Ateiti į mokyklą pavartojus svaigalų bei psichotropinių medžiagų;
2.8. Nepagarbiai elgtis su kitais gimnazistais, mokytojais, administracija, darbuotojais;
2.9. demonstruoti intymius santykius gimnazijoje, renginiuose, išvykose, ekskursijose;
2.10. Niekinti ir įžeidinėti kitos tautos, rasės, religijos atstovus;
2.11. Naudotis pamokoje mobiliuoju telefonu. Telefonas turi būti išjungtas ir per pamoką, įdėtas į moksleivio kuprinę; (Telefonas iš moksleivio gali būti atimtas ir grąžintas tik tėvams.) 
2.12. Pamokų metu vartoti maisto produktus;
2.13. Vilkėti paltus, striukes, kepures;
2.14. Naudoti elektroninius prietaisus pamokų metu, kurie trukdo mokymosi procesui;
2.15. Vartoti necenzūrinius žodžius ar kitaip nusižengti būtinoms kultūros normoms.
2.16. Niekinti kitus žmones;
2.17. Platinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei nelegalią literatūrą šia tema;
2.18. Draudžiama mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus.
2.19. Į gimnaziją neštis sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus;
2.20. Plagijuoti svetimus darbus.
 
3. Mokinys turi teisę:
3.1. Naudotis minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisve;
3.2. Išreikšti save dalyvaujant  neformaliojo ugdymo veikloje;
3.3. Gauti kokybišką išsilavinimą;
3.4. Mokytis saugioje aplinkoje;
3.5. Gauti galimybę išreikšti savo nuomonę;
3.6. Būti objektyviai įvertintam;
3.7. Pakeisti mokyklą;
3.8. Nustatyta tvarka, įgyti valstybinius standartus atitinkantį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;
3.9. Susipažinti su mokytojų vertinimo sistema;
3.10. Nuskambėjus skambučiui, mokiniai turi teisę į pertrauką.
 
4. Mokinio apranga:
Mokinio uniforma — pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas:
• Mokyklinės uniformos privalomos visiems Šiaulių Didždvario  gimnazijos mokiniams.
• Mokyklinės uniformos pradedamos dėvėti nuo 2013-09-01.
• Mokiniai gimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, gimnazijos patvirtintą uniformą.
• Uniforma dėvima per visus mokslo metus gimnazijoje.
• Klasių kuratoriai kontroliuoja, ar mokiniai mokykloje dėvi mokyklinę uniformą.
• Šventinė uniforma privaloma per įskaitas, egzaminus, atstovaujant gimnazijai kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose.
• Kiekvieną  penktadienį — mokiniai  rengiasi laisva apranga.
• Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti Švaros dieną, akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu metu.
• Sportinė apranga ir avalynė dėvima per kūno kultūros pamokas; technologijų pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė.
• Rekomenduojame uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu.
 4.1. Atšilus orams draudžiama vilkėti rūbus, nedengiančius pečių, itin trumpus sijonus ar šortus, sportinę ar pliažo aprangą.
 
Pažeidus mokinio taisykles mokiniai bus svarstomi vaiko gerovės komisijoje arba direkciniame susirinkime.
 
Tikimės malonaus bendradarbiavimo.