« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Formalusis ugdymas »

Asmeninio projekto rengimo tvarka

ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

ASMENINIO PROJEKTO PROGRAMA, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

        BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmeninio projekto programos, organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašas) paskirtis – apibrėžti asmeninio projekto sampratą, tikslus ir uždavinius, struktūrą, jo rengimą, vykdymą, ugdomas mokinių kompetencijas, ugdomas savybes ir jų vertinimą.

2. Įgyvendinant gimnazijos strateginį planą ir užtikrinant tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį ugdymą(si), visi mokiniai, baigdami pagrindinio ugdymo programą, rengia asmeninį projektą.

3. Mokinys, baigęs pagrindinio ugdymo programą, įgyja mokėjimo mokytis kompetenciją, kurią sudaro šie komponentai:

3.1 tyrinėjimas (mokinys, remdamasis asmeniniais interesais, geba apibrėžti aiškų tikslą ir kontekstą, nusistatyti ankstesnę mokymosi patirtį ir turimas konkrečias dalyko, susijusio su projektu,  žinias, demonstruoti  mokslinio tyrimo įgūdžius);

3.2 planavimas (mokinys geba numatyti produkto/rezultato kriterijus, planuoti ir fiksuoti projekto procesą, demonstruoti savarankiško darbo įgūdžius);

3.3 veikimas (mokinys geba sukurti produktą/rezultatą, atitinkantį tikslą, kontekstą ir kriterijus, demonstruoti mąstymo įgūdžius, parodyti bendravimo ir socialinius įgūdžius);

3.4 įsivertinimas (mokinys geba įvertinti produktą/rezultatą pagal nustatytus  kriterijus, apmąstyti,  kaip užbaigęs projektą pagilino savo bei dalykines žinias ir supratimą  pasirinkta tema pasaulio kontekste, apmąstyti savo, kaip besimokančiojo, tobulėjimą).

4. Įvertinimas už asmeninį projektą įrašomas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjime.

II SKYRIUS

ASMENINIO PROJEKTO SAMPRATA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Asmeninis projektas – tai pagrindinio ugdymo programos mokinio individualus ar mokinių grupės tiriamasis ar kuriamasis ilgalaikis darbas, kurį mokinys (mokinių grupė) pasirenka iš bet kurio mokomojo dalyko ir atlieka ugdymo proceso metu ar kitu su mokytoju, projekto vadovu, susitartu laiku.

6. Asmeninio projekto tikslas – ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

7. Asmeninio projekto uždaviniai:

7.1 Sudaryti mokiniui galimybę realizuoti save, pasirinkti geriausiai jo (jų) gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią asmeninio projekto idėją, savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti, pristatyti savo veiklos rezultatus.

7.2 Sudaryti mokiniui galimybę tobulinti turimus planavimo, viešojo kalbėjimo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo ir kt. įgūdžius, ugdytis asmenines savybes, įgyti su asmenine karjera susijusių patyrimų.

7.3 Sudaryti mokiniui galimybes tinkamai pasirengti Asmeniniam projektui.

7.4 Sudaryti mokiniui sąlygas įgyta patirtimi pasidalinti su I klasių mokiniais.

7.5 Suteikti mokiniui informacijos planuojant  tolesnį mokymąsi ir profesinę karjerą.

8. Pasirinkta asmeninio projekto tema privalo neprieštarauti teisinėms normoms ir etiškumo principams, nekelianti pavojaus  asmens sveikatai ir saugumui, konfidencialumui, žmogaus teisėms bei nedaranti žalos gyvūnams ir aplinkai.

9. Asmeninis projektas gali būti rengiamas lietuvių, anglų ar kita projekto vadovui suprantama kalba, tačiau pristatomas tik lietuvių kalba.

III SKYRIUS

ASMENINIO PROJEKTO STRUKTŪRA

10. Asmeninį projektą sudaro trys dalys: procesas, rezultatas ir pristatymas, iš kurių vertinamas procesas ir rezultatas.

11. Pagal veiklos pobūdį asmeninio projekto metu gali būti atliekamas tyrimas (pavyzdžiui, istorijos šaltinių analizė, gamtamoksliniai tyrimai) ar kuriamas produktas (pavyzdžiui, video žaidimas, teatro etiudas).

12. Jei mokinys rengia tiriamąjį asmeninį projektą, jį sudaro aprašas (jame aprašytas tyrimas) ir jo pristatymas.

13. Jei mokinys rengia kuriamąjį asmeninį projektą, jį sudaro produktas, aprašas ir jo pristatymas. Jei mokinys, kurio asmeninis projektas – teatro etiudas, muzikinis numeris ar pan., kurio pristatymas trunka iki 10 min., produkto pristatymas ir yra asmeninio projekto pristatymas. Jei sukurtas produkto pristatymas viršija 10 min., per pristatymą demonstruojama filmuota medžiaga, nuotraukos ar pan.

14. Aprašą sudaro šios dalys:

14.1 titulinis lapas;

14.2 turinys;

14.3 akademinio sąžiningumo deklaracija;

14.4 įvadas;

14.5 dėstomoji dalis;

14.6 įsivertinimas;

14.7 literatūros šaltinių sąrašas;

14.8 priedai (nebūtina).

15. Aprašo apimtis – 1000–1500 žodžių.

16. Rekomenduojama asmeninį projektą pristatyti (ypač tada, kai projektas tiriamasis) naudojant pateiktis, kurias mokinys pasirengia vadovaudamasis rekomendacijomis „Kaip parengti gerą pateiktį?“.

VII SKYRIUS

PASIRENGIMAS ASMENINIAM PROJEKTUI

17. Kad mokinys tinkamai pasirengtų asmeniniam projektui, mokydamasis I kl., jis dalyvauja I-II kl. mokinių konferencijoje „Rengi projektą – mokaisi mokytis“, kuri organizuojama iki mokinių Pavasario atostogų. I kl. mokinys, stebėdamas II kl. mokinių pristatymus, turi galimybę semtis idėjų, pateikti klausimus.

18. I kl. mokinys ne vėliau kaip iki birželio 1 d. privalo pasirinkti dalyką, pasikalbėti su mokytoju, būsimo asmens projekto vadovu ir preliminariai susiformuluoti temą, kurią koreguoti ar keisti galės kitų mokslo metų rugsėjo mėn.

IV SKYRIUS

ASMENINIO PROJEKTO VYKDYMAS

19. Asmeninio projekto temą ar idėją mokinys pateikia savarankiškai ar konsultuodamasis su mokytoju (projekto vadovu).

20. Mokinys kartu su mokytoju (projekto vadovu) pasirengia projekto veiklų planą, projekto įgyvendinimo tvarkaraštį, laikosi susitartų datų.

ASMENINIO PROJEKTO VYKDYMO TVARKARAŠTIS

 

PRELIMENARI DATA

SUSITARTA

DATA

VEIKLA

ATSAKINGAS  ASMUO

Rugsėjo mėn.

 

Mokytojų, dirbančių II kl., supažindinimas su asmeninio projekto programa, organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašu.

Pavaduotojas ugdymui

Mokinių supažindinimas su asmeninio projekto programa, organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašu klasių valandėlėse

Pavaduotojas ugdymui

Mokytojai per pirmąsias savo pamokas mokinius supažindina su asmeninio projekto programa, siūlo galimas projekto temas.

Mokytojai

Spalio mėn.

 

 

Mokiniai renkasi dalyką, iš kurio planuoja rengti asmeninį projektą, informuoja apie tai mokytoją, asmeninio projekto vadovą.

Mokinys siūlo arba kartu su mokytoju išsigrynina projekto idėją, formuluoja temą, analizuoja šaltinius, numato galimus rezultatus, analizuoja vertinimo kriterijus, pasirengia veiklų planą, numato konkrečias datas.

Mokiniai, projekto vadovai

 

 

Mokiniai pateikia asmeninio projekto temą (iki mokinių Rudens atostogų).

Pavaduotojas ugdymui

Lapkričio mėn.

 

Atliekamas tyrimas ar kuriamas produktas.

Konsultavimasis su mokytoju.

Mokinys, projekto vadovas

Gruodžio mėn.

 

Atliekamas tyrimas ar kuriamas produktas.

Konsultavimasis su mokytoju.

Mokinys, projekto vadovas

Sausio mėn.

 

Atliekamas tyrimas ar kuriamas produktas.

Aprašo rengimas.

Konsultavimasis su mokytoju.

Mokinys, projekto vadovas

Vasario mėn.

 

Aprašo rengimas.

Konsultavimasis su mokytoju.

Mokinys, projekto vadovas

Kovo mėn.

 

Aprašo rengimas.

Pristatymo rengimas.

Konsultavimasis su mokytoju.

Mokinys, projekto vadovas

Balandžio mėn.

(iki mokinių Pavasario atostogų)

 

Asmeninio projekto (aprašo, produkto) pateikimas vadovui (ne vėliau kaip 1 savaitė iki projekto pristatymo).

Projekto įvertinimas pagal vertinimo kriterijus.

Mokinys, projekto vadovas

Pristatymo rengimas.

Refleksija.

Mokinys, projekto vadovas

Asmeninio projekto pristatymas I kl. mokiniams konferencijoje „Rengi projektą – mokaisi mokytis“.

I-II kl. mokiniai, kuratoriai, projektų vadovai, mokinių tėvai

 

21. Pasirinkta tema mokinys renka medžiagą, analizuoja šaltinius ir įgyvendina savo sumanymą (atlieka tyrimus, kuria produktą ir pan.), rengia aprašą, ruošiasi projekto pristatymui, konsultuojasi su mokytoju ne mažiau kaip 5 kartus.

22. Mokytojas stebi, prižiūri, konsultuoja, padeda pasiruošti pristatymui. Mokytojas konsultacijas fiksuoja TAMO dienyne.

23. Kad mokinys sėkmingai parengtų asmeninį projektą, rekomenduojama jam įgyvendinti skirti ne mažiau kaip 25 savarankiško darbo valandas.

24. Mokinys asmeninį projektą pristato I-II kl. konferencijoje „Rengi projektą – mokaisi mokytis“. Pristatymo trukmė – iki 10 min.

V SKYRIUS

ASMENINIO PROJEKTO VERTINIMAS

25. Rengdamas ir pristatydamas asmeninį projektą  mokinys ugdosi ir parodo įgytas kompetencijas.

26. Mokinio kompetencijos vertinamos rengiant asmeninį projektą. Vertinimas yra kriterinis pagal vertinimo kriterijus.

27. Privalomos yra visos trys dalys, bet vertinamos dvi: procesas ir rezultatas.

28. Taškai, skiriami už asmeninio projekto  taip:

28.1 už procesą skiriama 40 procentų taškų (už veiklų planavimą, informacijos rinkimą, pristatymo rengimą),

28.2 už rezultatą skiriama 60 procentų taškų (už tyrimo atlikimą ar produkto sukūrimą, aprašo rengimą).

29. Jei projektą rengia mokinių grupė, turi būti akivaizdus kiekvieno mokinio individualus įnašas ir dalyvavimas procese. Kiekvienas grupės narys parengia aprašą. Jis vertinamas  individualiai.

30. Asmeninį projektą vertina mokytojas, projekto vadovas.

31. Maksimalus taškų skaičius – 33. Taškai konvertuojami į dešimtbalės sistemos įvertinimą pagal šią atitiktį:

 

Taškai

33-30

29-27

26-24

23-20

19-17

16-14

13-10

9-0

Pažymys

10

9

8

7

6

5

4

Neišlaikyta

32. Mokiniui, kurio asmeninis projektas įvertintas 9 taškais, skiriami vasaros darbai. Atsiskaičiusiam už projektą iki rugpjūčio 30 d., išduodamas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

VI SKYRIUS

ASMENINIO PROJEKTO  VERTINIMO KRITERIJAI

33. Asmeninio projekto proceso veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba:

 

VEIKLOS SRITYS

VERTINIMO KRITERIJAI

VERTINIMO KRITERIJŲ POŽYMIAI

TAŠKAI

1. Asmeninio projekto planavimas

1.1. Asmeninio projekto temos formulavimas ir atlikimo planavimas

 

 

 

Mokinys pats ar konsultuodamasis su projekto vadovu generuoja idėjas ir teikia savarankiškai suformuluotą projekto temą ir nuoseklų projekto atlikimo planą.

2

Mokinys pats ar konsultuodamasis su projekto vadovu generuoja idėjas, tačiau projekto temą suformuluoja konsultuodamasis su projekto  vadovu. Mokinys pateikia iš dalies  nuoseklų projekto atlikimo planą.

1

Mokinys nebendradarbiauja su projekto vadovu dėl idėjų, projekto temą suformuluoja  vadovas. Mokinys susitartu laiku nepateikia projekto atlikimo plano, planas parengiamas kartu su vadovu.

0

1.2. Informacijos šaltinių pasirinkimas

Projekto temai atskleisti mokinys pasirenka pakankamai tinkamų informacijos šaltinių.

2

Pasirinkti informacijos šaltiniai yra nepakankami ar ne visi tinkami.

1

Pasirinkti informacijos šaltiniai yra nepakankami ir netinkami.

0

1.3. Projekto atlikimo metodų, priemonių, medžiagos pasirinkimas

Mokinys savarankiškai pasirenka tinkamus metodus, medžiagą ir atlikimo priemones (jeigu jos naudojamos) rezultatui pasiekti.

2

Mokinys, konsultuodamasis su projekto vadovu, pasirenka tinkamus metodus, medžiagą ir atlikimo priemones (jeigu jos naudojamos) rezultatui pasiekti.

1

Tinkamus metodus, medžiagą ir atlikimo priemones (jeigu jos naudojamos) rezultatui pasiekti pasiūlo projekto vadovas.

0

2. Asmeninio projekto atlikimas

2.1. Savarankiškas asmeninio projekto atlikimas

Asmeninis projektas atliekamas savarankiškai, mokinys su projekto vadovu konsultuojasi pagal projekto atlikimo planą.

2

 

 

 

Projekto vadovas nuolat papildomai konsultuoja mokinį dėl  rengimo etapų ir konkrečių veiksmų.

1

Projekto vadovas nuolat papildomai konsultuoja mokinį ir padeda atlikti konkrečius veiksmus.

0

2.2. Sąžiningumo deklaracijos vykdymas

Atliekant projektą laikomasi sąžiningumo deklaracijos, informacijos šaltiniai cituojami tinkamai, nepažeidžiamos kitų autorių teisės.

1

Atliekant projektą  nesilaikoma sąžiningumo deklaracijos, panaudoti šaltiniai necituojami.

0

2.3. Atliekamų bandymų (stebėjimų) skaičius arba nagrinėjamos ir (ar) naudojamos medžiagos apimtis

Rezultatui pasiekti atliktas pakankamas skaičius bandymų (stebėjimų) arba nagrinėjamas pakankamas medžiagos kiekis, kuriamas pakankamos apimties produktas.

2

Rezultatui pasiekti atlikta nepakankamai bandymų (stebėjimų) arba nagrinėjamas nepakankamas medžiagos kiekis, kuriamas nepakankamos apimties produktas.

1

Rezultatui pasiekti atlikti bandymai (stebėjimai) yra pavieniai arba nagrinėjami ir (ar) naudojami pavieniai medžiagos fragmentai.

0

2.4. Tarpinių projekto rezultatų pristatymas

Mokinys pristato tarpinius asmeninio projekto rezultatus, laikosi susitarimų.

2

Mokinys iš dalies pristato tarpinius asmeninio projekto rezultatus, ne visada laikosi susitarimų.

1

Mokinys nepristato tarpinių brandos darbo rezultatų, nesilaiko susitarimų.

0

3. Pristatymo rengimas

3.1. Pristatymo formos pasirinkimas ir pristatymo struktūra

Pristatymo forma pasirinkta atsižvelgiant į asmeninio projekto ypatumus, pristatymas tinkamai struktūruotas, laikomasi susitarimų dėl pristatymo skaidrių parengimo.

2

Pristatymo forma pasirinkta atsižvelgiant į asmeninio projekto  ypatumus, pristatymas  struktūruotas, nesilaikoma susitarimų dėl pristatymo skaidrių parengimo.

1

Pristatymo forma pasirinkta neatsižvelgiant į asmeninio projekto ypatumus, pristatymas netinkamai struktūruotas, nesilaikoma susitarimų dėl pristatymo skaidrių parengimo.

0

 

Iš viso 15 t.

34. Asmeninio projekto rezultato veiklos sritys, vertinimo kriterijai, jų požymiai ir svarba:

VEIKLOS SRITYS

VERTINIMO KRITERIJAI

VERTINIMO KRITERIJŲ POŽYMIAI

TAŠKAI

1. Asmeninio projekto pagrindinės charakteristikos

1.1.Asmeninio projekto tikslo, uždavinių ir rezultatų atitiktis temai

Tikslas, uždaviniai ir rezultatas atitinka temą.

2

 Tikslas, uždaviniai ir rezultatas iš dalies atitinka temą.

1

Tikslas, uždaviniai ir rezultatas neatitinka temos.

0

1.2. Kūrybingų idėjų iškėlimas ir įgyvendinimas

Tyrimui atlikti ar produktui sukurti iškeltos ir įgyvendintos kūrybingos idėjos.

2

Tyrimui atlikti ar produktui sukurti iškeltos, bet neįgyvendintos kūrybingos idėjos.

1

Tyrimui atlikti ar produktui sukurti neiškelta kūrybingų idėjų

0

1.3.Tyrimo ar produkto aktualumas

Tyrimo ar produkto aktualumas atskleistas ir argumentuotas.

2

Tyrimo ar produkto aktualumas atskleistas, bet neargumentuotas.

1

 Tyrimo ar produkto aktualumas neatskleistas.

0

2. Informacijos pateikimas ir aprašo parengimas

2.1. Aprašo struktūra

Apraše nuosekliai pagal turinį pateiktos visos asmeninio projekto struktūrinės dalys, tekstas yra reikalaujamos apimties (1000 – 1500  žodžių).

2

Apraše trūksta ne daugiau kaip vienos asmeninio projekto struktūrinės dalies ar reikalaujamos apimties teksto.

1

Apraše trūksta kelių brandos darbo struktūrinių dalių ir reikalaujamos apimties teksto.

0

2.2. Informacijos šaltinių analizė

Informacijos šaltiniai išanalizuoti ir apibendrinti.

2

Informacijos šaltiniai aprašyti pristatyti, bet neišanalizuoti..

1

Informacijos šaltiniai nepristatyti.

0

 

2.3. Tyrimo teiginius ar produkto kūrimą pagrindžiantys įrodymai

Pakankami tyrimo teiginius patvirtinantys įrodymai (argumentai, pavyzdžiai ir kt.) ar pakankama produkto kūrimo medžiaga.

2

Iš dalies pakankami tyrimo teiginius patvirtinantys įrodymai (argumentai, pavyzdžiai ir kt.) ar pakankama produkto kūrimo medžiaga.

1

Nėra tyrimo teiginius ar produkto kūrimą patvirtinančių / pagrindžiančių įrodymų, argumentų, pavyzdžių

0

2.4. Išvadų formulavimas

Suformuluotos konkrečios, aiškios, asmeninį projektą apibendrinančios ir išsikeltus uždavinius atitinkančios išvados.

2

Suformuluotos asmeninį projektą apibendrinančios, bet nelabai konkrečios, aiškios, iš dalies išsikeltus uždavinius atitinkančios išvados.

1

Suformuluotos išvados yra nesusijusios su asmeniniu projektu, neatitinka išsikeltų uždavinių.

0

2.5. Įsivertinimas

Įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti asmeninį projektą, pasiekti tikslą, nurodo, kokias dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ugdomas savybes patobulino pasirinkta tema pasaulio kontekste.

2

Įsivertina, kaip sekėsi planuoti, atlikti asmeninį projektą, pasiekti tikslą,  kokias dalykines ir bendrąsias kompetencijas, ugdomas savybes patobulino, gana paviršutiniškai.

1

Neįsivertina savo asmeninio projekto.

0

2.6. Aprašo kalba

Asmeninis projektas parašytas taisyklinga, rišlia kalba, yra viena kita kalbos klaida.

2

Asmeninis projektas parašytas gana taisyklinga, rišlia kalba, tačiau yra kalbos klaidų.

1

Asmeninio projekto tekstą sunku suprasti, nes daug kalbos klaidų.

0

 

Iš viso 18 t.


Pateikties rengimo patarimai. Parengė IT mokytoja Daiva Bukelytė.

Kaip parengti gerą pateiktį?