« Atgal

Didždvario gimnazija 2012 m. rudenį pri­si­jungė prie Lie­tu­vos moki­nių nefor­ma­liojo švie­timo cento vyk­domo pro­jekto „Ugdymo karje­rai inf­rastruk­tū­ros bend­ra­jame lavi­nime ir pro­fe­si­niame mokyme sukū­ri­mas ir plėtra”, kuris vyko du metus.

Pro­jekto dėka gimnazija gavo „Sam­sung School“ inte­rak­ty­vio­sios kla­sės komp­lek­tą, kurį sudaro 28 plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai, sau­go­jimo ir įkro­vimo spinta, bei nešio­ja­ma­sis kompiuteris. Komplektas patalpintas gimnazijos skaitykloje, kurioje kiek­vie­nas moky­to­jas turi gali­mybę vesti savo pamo­kas.